Förvaltningsprocessrätt – Webbinarium

Den offentliga förvaltningen har stor betydelse i det svenska samhället och angår personliga och ekonomiska värden som är viktiga får såväl enskilda som företag. En central utgångspunkt är att förvaltningsmyndigheternas handläggning av förvaltningsärendena ska vara rättssäker och effektiv. I det ligger att förvaltningen ska meddela materiellt korrekta beslut. Det är utifrån dessa utgångspunkter som allmän förvaltningsdomstol ska överpröva förvaltningens beslut, vilket sker inom ramen för en förvaltningsprocess.

Förvaltningsprocessen är en egen processform med en egen domstolsorganisation i tre instanser. Uppbyggnaden och utformningen av processen innebär emellertid att en regel i rättegångsbalken ibland används. Det bör beaktas att rättegångsbalken utarbetats uteslutande med tanke på processen i allmän domstol och bygger på andra processuella principer än förvaltningsprocessen. Mot bakgrund av de karaktärsdrag som bär upp förvaltningsprocessen är det således inte självklart att en regel i rättegångsbalken bör tjäna till ledning vid förvaltningsdomstolarnas handläggning. Svårigheten är att avgöra i vilka situationer rättegångsbalken kan användas i förvaltningsprocessen. På kursen behandlas förvaltningsprocessuella karaktärsdrag och dess betydelse samt rättegångsbalkens roll i förvaltningsprocessen.

​Kursen ges digitalt under två timmar samt innehåller föreläsningsinslag med utrymme för diskussion.

Målgrupp

Kursen vänder sig till de som kommer i kontakt med processer i förvaltningsdomstolarna, t.ex. processförare vid myndighet, advokater, biträdande jurister och domare.

  • Kursprogram
Tid Innehåll
  • 10.00
    • Webbinariet startar
  • 12.00
    • Avslut

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Webbinariet sänds live och får ej spelas in.