Offentlig upphandling – överprövning eller inte?

Offentlig upphandling – överprövning eller inte?

Taktiska och strategiska överväganden

Den offentliga upphandlingen omsätter enorma belopp i Sverige och övriga Europa. Många leverantörer konkurrerar om uppdragen för offentlig sektor och de är också beredda att slåss för de uppdrag de redan har. De upphandlande myndigheterna måste i sin tur i varje upphandling förena konststycket att följa LOU/LUF med skyldigheten att använda offentliga medel på bästa sätt.

Ofta anser leverantörerna att de upphandlande myndigheterna ”har gjort fel” i sina upphandlingar och att dessa fel måste rättas till. Felen kan till exempel vara att fel leverantör har vunnit upphand­lingen, att förfrågningsunderlaget var så dåligt utformat att ingen leverantör kan leverera i enlighet med de krav som uppställs däri och att utvärderingen av anbuden inte är rättvisande. Ofta hävdar leverantörerna att de upphandlande myndigheterna inte kan göra bra affärer. Det ifrågasätts också om det verkligen kan vara så komplicerat att följa LOU/LUF. De upphandlande myndigheterna å sin sida tycker att leverantörernas förståelse för offentlig sektor ofta är begränsad och att upphand­lar­nas svåra arbete är underskattat. Kompetensen hos leverantörerna i upphandlingslagstiftning och anbudsgivning anses ofta också vara bristfällig.

Hur är det då? Kan en leverantör förmå en upphandlare att korrigera brister i en upphandling? I så fall när och hur? Hur bör en upphandlare agera för att hantera brister i en upphandling och minska risken för missnöjda anbudsgivare och en överprövningsprocess? Hur bör man agera i en över­prövning?

Vi kommer i denna utbildning att avhandla diverse taktiska och strategiska överväganden under olika skeden av en upphandling, överprövningsprocessen inkluderad.

Förkunskaper
Viss förtrogenhet med offentlig upphandling är lämplig.

Mål
Målet med denna utbildning är att deltagarna på kursen ska få praktiska tips som bidrar till att de kan tillvarata sin organisations rättigheter och intressen i en upphandling på bästa möjliga sätt så att bra affärer kan genomföras. En förhoppning är även att kursen ska leda till en ökad förståelse för leverantörers respektive upphandlande myndigheters ageranden.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med upphandlingsfrågor; upphandlare, leverantörer, myndighetsjurister, advokater, biträdande jurister, domare, utredare och andra som köper eller säljer varor och tjänster till offentlig sektor.

  • Ur kursen
  • Upphandlings- och överprövningsprocessen i korthet
  • Hur är det lämpligast att komma till rätta med brister i en offentlig upphandling?
  • Hur genomförs en överprövning på taktiskt, bästa sätt?
  • Finns det alternativ till en överprövning för att komma till rätta med oklarheter?
  • Processramen för överprövningsprocessen
  • Taktik kring avtalsskrivning och ogiltighetstalan