Modern och rättssäker tillsyn och annan myndighetsutövning enligt den nya förvaltningslagen

Modern och rättssäker tillsyn och annan myndighetsutövning enligt den nya förvaltningslagen

Detta är en utbildning i hur man tillämpar förvaltningsrätt rättssäkert, korrekt och effektivt.

De förvaltningsrättsliga grundprinciperna har lyfts fram i den nya förvaltningslagen.

Kursen ger dig som arbetar med tillsyn eller annan myndighetsutövning inom stat eller kommun en fördjupad genomgång av de regelverk som styr din myndighetsutövning med inriktning mot just rättssäkerhet och hur man fattar rimliga beslut. Förvaltningslagen, kommunallagen och regeringsformen är i fokus. Kursen ger kunskaper i hur grundläggande förvaltnings- och kommunalrättsliga principer kan omsättas i praktisk myndighetsutövning, med respekt för allmänheten och bibehållen integritet för tjänstemännen. Konkreta exempel och verkliga case lyfts fram och analyseras och deltagarna kan också presentera sina frågor och få föreläsarnas synpunkter.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar med statlig tillsyn på myndigheter eller inom ramen för kommunernas bemyndigande att utföra statlig tillsyn samt andra personer som i sitt yrke behöver goda kunskaper inom området.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Byråkratins historia
 • Vår syn på byråkrati har förändrats
 • Vad är myndighetsutövning över tid
 • Vad är rättssäkerhet?
 • Förvaltningsrättens tre fundament: Legalitet, objektivitet och proportionalitet
 • Vad innebär rättssäkerhet för lagstiftaren, myndigheten och allmänheten
 • Vad innebär myndighetsutövning under lagarna?
 • Förväntningar och verklighet
 • Offentliga organisationer och deras beslutskultur
 • Vilka beslut kan en myndighet fatta?
 • Handläggning eller service?
 • Proaktiva och reaktiva styrinstrument
 • Officialprincipen
 • Utredningsskyldighet och bevisning
 • Organisationsprincip, politik och myndighetsutövning under lagarna
 • Ämbetsverkens avsedda funktion
 • Ministerstyre, ett par exempel
 • Legala vägar för regeringsinflytande
 • Samhällets regelhierarki ur ett förvaltningsperspektiv och vår förvaltningslag
 • Förvaltningslagen och sammanhängande regelverk
 • En modern och rättssäker förvaltning – Vad innebär den nya förvaltningslagen?
 • Sekretess och offentlighet
 • Vad innebär skicklighet och opartiskhet?
 • Särskilda förvaltningsfrågor för handläggare och beslutande
 • Översiktligt om offentlighet och sekretess
 • Om rätten att vara skiljaktig enligt förvaltningslagen och om avsaknaden av sådan rätt för en kommuntjänsteman
 • Om meddelarfrihet
 • Tillsyn och överprövning av förvaltningsbeslut
 • Om konsten att arbeta inom en politiskt styrd organisation – praktiskt om myndighetsvardag och myndighetspolitik
 • Olika former av organisatorisk uppbyggnad, olika former av inflytande
 • Vad vill lagstiftaren och vad vill kommunen?
 • Vad är politikens roll vid myndighetsutövning ?
 • Hur hanterar man lagstiftarens uppdrag vid tydlig politisk styrning?
 • Myndighetsbeslut som går emot andra delar av kommunen?
 • Känsliga ärenden – om jäv och korruption i stora och små myndighetsorganisationer
 • Framtiden – tilltro eller förakt
 • Konsten att stärka rättssäkerheten vid myndighetsutövning
 • Rättssäkerhet i en föränderlig tid
 • Att omsätta den nya förvaltningslagens grundläggande rättsprinciper i praktisk handläggning och välformulerade beslut
 • Hur man förenar rättssäker myndighetsutövning, kostnadseffektiv handläggning och service
 • Hur hanterar man avvägningar och intressekonflikter?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen slutas
Deltagarna tycker
 • Engagerade föreläsare som vävde in exempel från verkligheten vilket gjorde att det blev lättare att förstå.
 • Kursen var välavvägd vad gäller innehåll och längd. Föreläsarna var mycket kunniga. Logistiken för kursen vad gäller lokaler och service var också mycket bra.
 • Jättebra samspel mellan två föreläsare som kompletterar varandra på ett kunnigt och trevligt sätt.
 • Föreläsarna var väl insatta i sakkunskaper och mycket pedagogiska. Det var mycket uppskattande att de var så kunniga inom juridik samt även kunde tolka juridiken på ett begripligt sätt.