Hem

Straffrätt

Straffrätt

För att avgöra om en gärning utgör brott krävs god kännedom om brottsbegreppets uppbyggnad. Schematiskt handlar bedömningen om att avgöra huruvida olika brottsförutsättningar (rekvisit) av allmän karaktär är uppfyllda. Med fördel kan en uppdelning av rekvisit i två huvudgrupper göras: gärningsrekvisit och ansvarsrekvisit. Med utgångspunkt i gärnings- och ansvarsrekvisit kan ytterligare en uppdelning göras i två undergrupper. Systematiskt sker sedan prövningen i ett enskilt fall i fyra olika steg och utförs med fördel i en viss ordning. Ett jakande svar på att någon har begått brott innebär emellertid inte per automatik att vederbörande är straffbar. Frågan om straffbarhet kräver ställningstaganden till andra frågor än de som måste besvaras för att avgöra om en gärning utgör brott. De båda prövningarna, brott- och straffbarhetsfrågan, ställer höga krav på såväl sakkunskap som metodologisk kunskap.

Kursen är uppdelad på två dagar och syftar till att tydliggöra de olika förutsättningar som måste vara uppfyllda för att någon ska kunna dömas för brott. Därtill betonas viktiga metodologiska överväganden i syfte att bidra till förståelse för i vilken ordning olika ställningstaganden bör hanteras.

Undervisningen består av föreläsning, diskussion och gruppövningar. Aktuella rättsfall och annat relevant material presenteras och diskuteras.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Dag 1, 21 november 2014
 • Tolkning och tillämpning av straffbud samt försök, medverkan och andra osjälvständiga brottsformer
 • Dag 2, 15 december 2014
 • Uppsåt, oaktsamhet samt ansvarsfrihetsgrunder
 • Varför ska du gå kursen?
 • Kursen ger deltagarna såväl en allmän överblick med bakgrund till brott- och straffbarhetsförutsättningar som mer fördjupade kunskaper om de olika förutsättningar som måste vara uppfyllda för att brott ska anses begånget. Därtill ger kursen deltagarna en mycket god kännedom om de metodologiska överväganden som rättstillämparen har att ta ställning till. Kursen bidrar sammanfattningsvis till att ge deltagaren ökad kunskap och förmåga att argumentera i frågor som tar sikte på att fastställa huruvida brott har begåtts
Tid Innehåll
 • Dag 1
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
 • Dag 2
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Föreläsare

Målgrupp

Biträdande jurister, advokater, åklagare, poliser och andra som är verksamma inom det straffrättsliga området samt journalister med särskilt intresse för straffrättsliga frågor.