Europakonventionens inverkan på brottmålsprocessen

Europakonventionens inverkan på brottmålsprocessen

Formerna och förutsättningarna för brottmålsprocessen har de senaste decennierna befunnit sig under förändringstryck i åtminstone tre avseenden: ny regelmiljö, teknologisk utveckling och förändrad brottslighet. Kursen tar upp Europakonventionens relevans och inverkan på brottmålsprocessen mot bakgrund av nämnda förändringstryck. Fokus ligger på att identifiera områden där svensk lag och praxis kan komma att strida mot Europakonventionen.

Även om rättegångsbalken genomgått få förändringar så har en ny regelmiljö delvis införts genom att Europakonventionen blivit svensk lag, polisen har gradvis fått nya verktyg i samband med förundersökning vad gäller avlyssning, övervakning och politikerna flaggar för nya förändringar i form av kronvittnen och anonyma vittnen. Hur förhåller sig dessa förändringar till grundläggande principer för svensk brottmålsprocess och som följer av Europakonventionen? Europadomstolen har genom sin rättspraxis på senare år givit den misstänkte en betydligt starkare ställning än tidigare. Hur förhåller sig denna praxis till reglerna om den misstänktes rättigheter i rättegångsbalken?

Den teknologiska utvecklingen har lett till ökad förekomst av ”nya” brottsformer som näthat och bevisning som kan erhållas från digitalt material och sociala medier. Vilka krav ställer Europakonventionen på användandet av sådan bevisning? Teknikutveckling har även lett till förändrat hovrättsförfarande där videoupptagning kan användas istället för att kalla personer till huvudförhandlingen. Är detta förenligt med krav på rättssäkerhet och vad som följer av Europakonventionen?

I takt med en alltmer globaliserad värld – med ökad migration och nätverk som korsar landsgränser – kan brottsutredningar i allt högre grad bli beroende av rättsligt samarbete där bevisning inhämtas i andra länder. Hur påverkar detta de olika aktörernas möjlighet att presentera sin sak inför domstol och är det förenligt med de krav på rättssäkerhet som följer av Europakonventionen?

Kursen avser att ge en fördjupad förståelse av Europakonventionens betydelse under både förundersökning och huvudförhandling samt vara av praktisk nytta för den som är verksam under brottmålsprocesser.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till de som är aktiva under brottmålsprocessen som advokater, biträdande jurister, åklagare och domare. Kursen vänder sig även till andra som i sin yrkesutövning har användning av ökad kunskap i ämnet.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vad är rättssäkerhet och ”equality of arms”, hur är denna princip förankrad i rättegångsbalken och Europakonventionen? Hur manifesteras det i frågor som gäller sekretess och insyn?
 • Hur inverkar oskyldighetspresumtionen i förhållande till användande av tvångsmedel och frikännande domar?
 • Vilka fall från Europadomstolen kan åberopas för att stärka den misstänktes rättigheter under brottmålsprocessen i Sverige ?
 • Vilka undantag innebär Europakonventionen från principen om fri bevisprövning?
 • Är svenska regler om brottsoffers ställning och rättigheter i samklang med Sveriges internationella förpliktelser?
 • Vilka konsekvenser kan dagsaktuella politiska förslag få och hur kan rättsprocessens parter hantera förslagen om de blir verklighet?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledande samtal mellan Mark Klamberg och Simon Andersson
  • - Brottmålsprocessen under förändringstryck
  • - Europakonventionens status och funktion i Sverige
  • - Europakonventionens rättigheter
 • 10.30
  • Fika
 • 10.45
  • Föreläsning Simon Andersson
  • - Europakonventionens inverkan på förundersökningen
 • 12.45
  • Lunch
 • 13.45
  • Föreläsning Mark Klamberg
  • - Europakonventionens inverkan på huvudförhandlingen
  • - Digitala bevis och bevis från sociala medier
  • - Förslag om anonyma vittnen, kronvittnen
  • - Utredningen om processrätt och stora brottmål med slutbetänkande om nya processrättsliga verktyg (SOU 2019:38)
 • 15.15
  • Fika
 • 15.30
  • Mark Klamberg och Simon Andersson
  • Arbete kring minicase – genomgång, feedback, diskussionsutrymme.
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Anmälan är bindande för ditt företag/organisation när vi skickat bekräftelse till dig. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
 
Vid avbokning 4-1 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 6-0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Avbokningen måste vara skriftlig och skickas till oss via mail till info@fakultetskurser.se.
 
Om du tecknar avbeställningsskydd gäller: Om du eller en nära släkting till dig har blivit allvarligt sjuk återbetalas hela kursavgiften förutsatt att vi fått kännedom om detta senast den aktuella kursdagen. Du måste kunna visa läkarintyg om du är sjuk eller släktskapsintyg och läkarintyg om en nära släkting är sjuk.
 
Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.