Barnkonventionen i brottmål

Barnkonventionen i brottmål

Att företräda barn och unga i brottmål är ett komplext uppdrag. Det gäller rollen som särskild företrädare och målsägandebiträde såväl som uppdraget som försvarare. Barnets ombud och företrädare ska, utöver grundläggande bestämmelser i RB, FuK och LUL, hantera komplexa etiska avvägningar kopplade till att företräda en omyndig persons intressen. I uppdraget ingår inte sällan kontakt och samverkan med vårdnadshavare och socialtjänst. Likaså är det inte ovanligt att barnet eller den unge har en psykologisk- eller neuropsykiatrisk problematik som har betydelse för barnets och den unges förutsättningar att delta i en rättsprocess.

Genom regeringens tilläggsdirektiv (dir 2015:17) till Barnrättighetsutredningen (S2013:8) har utredningens uppdrag ändrats från att utreda för- och nackdelar med en inkorporering av barnkonventionen till att lämna ett förslag till en lag om inkorporering av barnkonventionen. I början på år 2018 kommer barnkonventionen att bli svensk lag.

I vare sig RB, FuK eller LUL är principen om barnets bästa eller barns rätt att komma till tals implementerade. Därför är brottmålsprocessen ett område där inkorporeringen av barnkonventionen kommer att få betydelse för rättstillämpningen. Det gäller både hanteringen av barnet eller den unge under förundersökningen och i den efterföljande domstolsprocessen, t.ex. i frågan om påföljdsvalet. På kursen kommer därför betydelsen av barnkonventionen som rättskälla i brottmål som rör barn och unga att närmare analyseras. Vad betyder det rent konkret för den särskilda företrädarens och målsägandebiträdets roll samt för uppgiften som försvarare att barnkonventionen blir svensk lag? Vilka regleringar i BrB, RB och LUL påverkas av en inkorporering av barnkonventionen? Hur argumenterar man med utgångspunkt från barns grundläggande mänskliga rättigheter enligt barnkonventionen?

 

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Barnkonventionen som rättskälla i brottmålsprocessen
 • Tolkningen av barnets bästa och barns rätt att komma till tals i brottmålsprocessen
 • Rätten till försvarare och försvararens roll
 • Rätten till målsägandebiträde och målsägandebiträdets roll
 • De nya reglerna om målsägandebiträde och försvarare
 • Den särskilda företrädarens uppgifter
 • Socialtjänstens roll när ett barn eller ungdom misstänks vara utsatt för brott eller misstänks ha begått ett brott
 • Betydelsen av traumareaktioner och neuropsykiatriska diagnoser för förhörets genomförande och tolkningen av barnets utsaga
 • Aktuella rättsfall och beslut
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Mycket bra strukturerat och adekvat!"
 • "Anna Kaldal är superbra!"
 • "Frågor belystes på ett helt nytt sätt – mycket bra!"