Skattetillägg och den nya lagen om samlad sanktionsprövning, skatteprocessen och skattebrottslagen

Skattetillägg och den nya lagen om samlad sanktionsprövning, skatteprocessen och skattebrottslagen

Den 1 januari 2016 trädde en ny lag i kraft: Lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall. Genom denna lag förändrades reglerna om skattetillägg. I anslutning härtill skedde även förändringar i andra relevanta skatterättsliga regler. Förändringarna gäller systemet med skattetillägg och skattebrott samt frågor om normalt tillgängligt kontrollmaterial. Spärregler infördes med innehåll att åklagare inte får inleda en process om skattetillägg i fråga om samma felaktighet och passivitet avseende samma person. Åklagare ges istället möjlighet att vid allmän domstol föra talan om skattetillägg. 

De föreslagna reglerna förutsätts stärka rättssäkerheten för den enskilde i skatteförfarandet med beaktande av reglerna i Europakonventionen. Frågan om det verkligen förhåller sig så. Under dagen behandlas de nya reglerna ur ett skatterättsligt och skattebrottsperspektiv. Vad som är normalt tillgängligt kontrollmaterial kommer att presenteras likaså vad som menas med tillgängliga avstämningsuppgifter och hur förutsättningarna för att ta ut skattetillägg fungerar. Vidare presenteras i huvudsak relevanta skatterättsliga regler i skatteförfarandelagen, likaså skattebrottslagen och lagen om skattetillägg i vissa fall. Avslutningsvis diskuteras huruvida de nya reglerna stärker rättssäkerheten för den enskilde och sedan uppmärksammas reglernas brister.

Målgrupp

Advokater, jurister, skatterådgivare, revisorer och övriga som berörs av dessa frågor.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Ekobrottslighet med inriktning på grov organiserad ekonomisk brottslighet
 • Förundersökningen
 • Skattebrottslagen
 • Frivillig rättelse
 • Kvittningsinvändning
 • Vilandeförklaring
 • Skattetillägg
 • Åklagarens hantering av skattetillägg
 • EU och Europarätten – problemställningar
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Ekobrottligheten med inriktning på den grova organiserade ekonomiska brottsligheten
  • Ekobrottsmyndigheten
 • 10.00
  • Förundersökningsförfarandet
  • Skattebrottslagen
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Åklagarens hantering av skattetillägg m.m
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 15.30
  • Genomgång av exempel – utredningsarbete och underrättelsetjänstens roll
  • EU och Europarätten - problemställningar
 • 16.30
  • Diskussion och frågestund
 • 17.00
  • Kursen avslutas