Redovisningsfrågor

Redovisningsfrågor

Ur ett aktiebolagsrättsligt perspektiv

Redovisningsfrågor aktualiseras ofta i samband med olika juridiska frågor såsom revisorns skadeståndsansvar, aktiebolagsrättsliga ansvarssituationer såsom personligt betalningsansvar för styrelseledamot i aktiebolag på grund av kapitalbrist och s.k. bristtäckningsansvar.

Syftet med denna kurs är att i ett sammanhang behandla frågor som traditionellt annars brukar hanteras separat och därvid ge en fördjupad förståelse för förhållandet mellan de aktiebolagsrättsliga frågorna och de redovisningsmässiga frågorna och hur dessa kan bemötas.

Under kursen kommer flera aktuella ämnen behandlas såsom följande:

Påverkar de nya reglerna inom redovisningsområdet (t.ex. IFRS 15 om intäkter) styrelsens respektive revisorns ansvar?

Det s.k. revisorspaketet ur ett ansvarsperspektiv (se prop 2015/16:162).

Klargörs ansvarsfördelningen mellan styrelsen och revisorer i SOU 2016:34 Revisorns skadeståndsansvar?

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, bolagsjurister, revisorer och andra som arbetar med dessa frågor.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • God redovisningssed
 • Skillnaden mellan princip- och regelbaserade redovisningsstandarder
 • Att upprätta en årsredovisning och vem ansvarar aktiebolagsrättsligt för vad
 • Ansvarsfrågor med avseende på reglerna rörande skyldigheten att upprätta kontrollbalansräkning
 • Något om ekonomisk rapportering
 • Övergripande om ansvarsförutsättningarna
 • Vanliga redovisningsfrågor/problem vid upprättande av kontrollbalansräkning
 • Ansvar vid intygssituationer (apportintyg, fusionsintyg etc.)
 • Översikt över intygssituationerna
 • Vanliga redovisningsfrågor/problem
 • Aktiebolagsrättsliga frågeställningar
 • Bristtäckningsansvar
 • Översiktligt om bestämmelserna rörande värdeöverföringar m.m.
 • Vanliga redovisningsfrågor/problem
 • Aktiebolagsrättsligafrågeställningar och aktuella rättsfall
 • Skadeståndsansvar enligt 29 kap ABL
 • Översiktligt om ansvarsförutsättningarna
 • Vanliga redovisningsfrågor/problem
 • Aktiebolagsrättsliga frågeställningar och aktuella rättsfall
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 16.30
  • Kursen avslutas