Betaltjänstlagen och elektroniska pengar

Betaltjänstlagen och elektroniska pengar

Nya regler på marknaden för betaltjänster, betaltjänstlagen i ljuset av det andra betaltjänstdirektivet

Betaltjänster utgör en del av grundstommen i det moderna samhället. Idag är såväl konsumenter, näringsidkare som myndigheter starkt beroende av betalningsväsendets funktion att kunna överföra värden mellan två punkter.

Sedan 2010 har vi en svensk reglering av betaltjänster genom betaltjänstlagen och lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument. Det andra betaltjänstdirektivet (PSD 2) skärper reglerna och ska möjliggöra bättre konkurrens och säkrare tjänster på marknaden. Direktivet, som trädde ikraft den 1 maj 2018, omfattar fler aktörer på marknaden och är mer detaljerat än det tidigare betaltjänstdirektivet.

Betaltjänstlagen innehåller bestämmelser om betaltjänster som tillhandahålls i Sverige och som utförs inom landets gränser eller inom EES och som utförs i euro eller någon av EES-ländernas valutor, däribland SEK. Lagens tillämpningsområde har utökats i och med genomförandet av det andra betaltjänstdirektivet.

Under denna kurs går vi igenom hur betaltjänstmarknaden ser ut och vilka krav som ställs på en aktör som vill tillhandahålla betaltjänster både i form av rörelseregler och uppföranderegler. De nya regler som har fastställts av Europakommissionen och EBA i form av tekniska standarder kommer att behandlas. Under kursen berör vi även betalkontodirektivet och förordningen om förmedlingsavgifter vid kortbaserade betalningstransaktioner, samt vissa gränsdragningsfrågor mot lånebaserad crowdfunding (P2P, P2B, B2B) och kreditgivning till konsumenter.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, jurister och andra som i sitt yrke behöver kunskaper av betaltjänstlagen och lagen om elektroniska pengar och hur dessa praktiskt ska tillämpas t.ex. ledande befattningshavare hos betaltjänstleverantör.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Kraven på betaltjänstleverantörer och utgivare av elektroniska pengar
 • Avtal och villkor gentemot användare
 • Tillsynsfrågor inkl. aktuella beslut av Finansinspektionen
 • Konsumentskydd
 • Aktuella förändringar i regelverket, särskilt om det andra betaltjänstdirektivet
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning - introduktion av ämnet och kursdagen
 • 09.40
  • Resan till PSD2 – från nationell till europeisk betaltjänstmarknad
  • Översikt över aktörerna inom betalningsväsendet (hur funkar en betalning)
  • ”Overlay”-tjänster och mobila betalningar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Näringsrättsliga regler – krav för tillstånd
 • 12.00
  • Lunch
 • 13.00
  • Delegerade rättsakter, särskilt om stark autentisering och säker kommunikation
 • 14.00
  • Utförande och uppföranderegler
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Obehöriga transaktioner, reglering och praxis
 • 16.00
  • IFR och PAD
  • Crowdfunding
  • Krediter
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Extremt kunniga och pedagogiska föreläsare."
 • "Ämnesvalet är högaktuellt"
 • "Kursen gav nya EU-dimensioner på frågorna."
 • "Fantastiskt. Väldigt intressant och mycket matnyttig."
 • "Bra sammansättning av föredragshållare som har praktiskt erfarenhet."
Allmän information
Anmälan är bindande för ditt företag/organisation när vi skickat bekräftelse till dig. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
 
Vid avbokning 4-1 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 6-0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Avbokningen måste vara skriftlig och skickas till oss via mail till info@fakultetskurser.se.
 
Om du tecknar avbeställningsskydd gäller: Om du eller en nära släkting till dig har blivit allvarligt sjuk återbetalas hela kursavgiften förutsatt att vi fått kännedom om detta senast den aktuella kursdagen. Du måste kunna visa läkarintyg om du är sjuk eller släktskapsintyg och läkarintyg om en nära släkting är sjuk.
 
Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.