Skattemål i kontantbranschen

Skattemål i kontantbranschen

Det föreligger krav på att verksamheter i den s.k. kontantbranschen ska föra personalliggare och ha ett elektroniskt kassaregister. Personalliggare utgör i regel bevis i ett mål om oredovisade löner och (manipulerat) kassaregister i mål om oredovisade intäkter. Målen drivs som skönsbeskattningsmål.

På kursen behandlas utförligt hur dessa mål prövas ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Användbara råd ges om hur en argumentation med fördel bör föras under prövningens samtliga delar för att nå framgång samt uppnå en korrekt prövning av ärendet eller målet.

Gustav Lindkvist har nyligen utfört en omfattande undersökning av hur mål om oredovisade löner och intäkter prövas i domstol. Resultaten redovisas i Lindkvist & Lyhagen, Skatte- och brottmål i kontantbranschen. Prövning och bevisprövning i mål om oredovisade löner och intäkter, Norstedts Juridik 2014. Deltagare på kursen erbjuds köpa boken till rabatterat pris.

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister, domare, revisorer, processförare vid skatteverket samt personer som arbetar inom kontantbranschen.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Exempel på frågeställningar som behandlas är
 • Vad innebär en skönsbeskattning?
 • Hur är bevisbördan placerad och vad gäller för bevisskyldighetens omfattning?
 • Gäller olika beviskrav för de olika stegen vid tvåstegsprövningen, dvs. om grund för skönsbeskattning föreligger och om skattebeloppets storlek?
 • Vilket bevisvärde har t.ex.
 • Bristfälligt förd personalliggare?
 • Kontrollbesök i verksamheten?
 • Bruttovinstkalkyl?
 • Kontantberäkning?
 • Hur många kontrollbesök behöver Skatteverket göra för att ha framgång med sin talan i mål om oredovisade löner?
 • Innebär domstolarnas prövning en inskränkning av den fria bevisvärderingen?
 • Hur bör en argumentation i ett mål föras för att ge större framgång med talan?
 • Hur går bevisprövningen till och hur bör den gå till vid betydelsen av kassaregister?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Bevisbörda och beviskrav vid skönsbeskattning
  • Vad innebär skönsbeskattning?
  • Hur är bevisbördan placerad?
  • Vad avser bevisskyldigheten? Är det både på intäkt-och kostnadssidan?
  • Vilket beviskrav gäller för skönsbeskattning?
  • Är det olika beviskrav för de olika stegen i tvåstegsprövningen?
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Mål om oredovisade löner och bevisvärdering i dessa mål
  • Vad är rättsfakta och bevisfakta i målen?
  • Vilket bevisvärde har en bristfälligt förd peronalliggare och kontrollbesök?
  • Vilken betydelse har det att räkenskapen inte granskats eller att
  • bruttovinstkalkyl eller kontantberäkning inte har upprättats?
  • Särskilt om logiska beslut vid bevisvärderingen
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning, mål om oredovisade löner
 • 14.30
  • Fika
 • 14.45
  • Mål om oredovisade intäkter och bevisvärdering i dessa mål
  • Vilka är de centrala bevismedlen?
  • Vilket bevisvärde har bruttovinstkalkyl, kontantberäkning, kundräkning och påläggskalkyler?
  • Särskilt om den fria bevisvärderingen och bevisfakta som utsätts för beviskrav
  • Hur bör bevisvärderingen gå till då bevis åberopas med stöd av (manipulerat) kassaregister?
  • Vem har bevisbördan, eller har domstolen en utredningsskyldighet, för funktionen av kassaregistret?
 • 16.30
  • Kursen avslutas