EKO-brott med skatteprocess

Sambandet mellan skatteprocessen och straffprocessen har stor betydelse för respektive måls prövning. I synnerhet om skattemålet prövas före brottmålet. Vid kursen utreds sambandet mellan de två processerna med avseende på målens prövning och bevisprövning. Därutöver behandlas förundersökningsförfarandet och bl.a. vad som under förundersökningen åvilar åklagaren samt vilka rättigheter den misstänkte har.

Under kursen behandlas straffrättsliga förutsättningar vid bokföringsbrott och skattebrott. Exempel på detta är bedömningen av huvudsakskriteriet vid bokföringsbrott, centrala begrepp vid bokföringsbrott samt oriktig uppgift vid skattebrott. Vidare redogörs för bevisfrågor i dessa mål, förundersökningsförfarandet, ställföreträdarskap och dubbelbestraffningsfrågan. Vid intresse berörs även grundläggande materiell skatterätt av betydelse för mål om s.k. osanna fakturor och mål om oredovisade intäkter.

Kursen baseras till viss del av ett case där centrala frågeställningar ur kursinnehållet tillämpas.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med en skatteprocess och straffprocess angående de vanligaste ekobrotten, dvs skattebrott och bokföringsbrott.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Introduktion till EKO-brott och grov organiserad brottslighet
 • OECD:s förteckning
 • Ärendens initiala hantering vid Ekobrottsmyndigheten
 • Förundersökning från början till slut
 • Regelverk som styr utredningsförfarandet
 • Förundersökningsförfarandet
 • Hantering av förundersökningsmaterialet
 • Gärningsbeskrivning och dom
 • Rättegång
 • Dom inkl bevisstege och beviskrav fram till dom
 • Skatteprocessen med bevisfrågor
 • Anstånd, tvångsmedel m.m.
 • Domstolsprocessen med ändring av talan/rättskraft
 • Kontradiktion/rätten till rättvis rättegång/ersättning för ombudskostnader
 • Bevisfrågor
 • Rättskraft i de parallella förfarandena
 • Bokföringsbrott
 • Kända begrepp och frågeställningar
 • Ställföreträdarskap
 • Det straffbara området
 • Huvudsakskriteriet
 • Bokföringsbrottet i förhållande till försvårande av skattekontroll
 • Verifikationer
 • Skattebrott
 • Farerekvisitet
 • Aktivt och passivt skattebrott
 • Oriktig uppgift
 • Skattetillägg
 • Ne bis in idem
 • Dubbelbestraffningsförbudet
 • Gärningsidentitet
 • Case om oredovisade intäkter, både skattebrott och bokföringsbrott
Tid Innehåll
 • 08.30
  • Registrering och frukost
 • 09.00
  • GL
  • Allmän introduktion och upplägg för dagen
 • 09.05
  • BB
  • Introduktion till EKO-brott och grov organiserad brottslighet
  • OECD:s förteckning. Hur definieras grov organiserad brottslighet? EBM:s verksamhet. Ekobrott som hanteras av Ekobrottsmyndigheten
  • Ärendens initiala hantering vid Ekobrottsmyndigheten
 • 09.15
  • GL
  • Skatteprocessen med bevisfrågor
 • 10.00
  • Bensträckare och Fika
 • 10.15
  • BB
  • Förundersökning, gärningsbeskrivning och dom
  • Förundersökning från början till slut
  • Underrättelseförfarandet
  • Regelverk som styr utredningsförfarandet
  • Åklagarens roll
  • Förundersökningsförfarandet
  • Ändamålet med förundersökningen
  • Vad ingår i en förundersökning
  • Principer för förundersökningen, hänsyn, snabbhet, objektivitet, proportionalitet, oskuldspresumtionen m.m.
  • Hantering av förundersökningsmaterialet
  • Rätt till insyn
  • Åtal
  • Rättegång
  • Dom inkl. bevisstege och beviskrav fram till dom
 • 11.00
  • Fika
 • 11.10
  • BB, GL, CL
  • Bokföringsbrott
  • Något om kända begrepp inom ekobrottshanteringen, upplägg, indikationer och frågeställningar
  • Kortfattat om bokföringsskyldigheten
  • Bokföringsbrottet
  • Ställföreträdarskap
  • Det straffbara området
  • Huvudsakskriteriet
  • Bokföringsbrottet i förhållande till försvårande av skattekontroll
  • Verifikationer
 • 11.50
  • CL
  • Skattebrott
  • Skattebrott
  • Farerekvisitet
  • Aktivt och passivt skattebrott
  • Oriktig uppgift
  • Skattetillägg
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • BB
  • Nebis in idem
  • Dubbelbestraffningsförbudet
  • Gärningsidentitet
 • 14.00
  • BB, CL, GL
  • Case om oredovisade intäkter, både skattebrott och bokföringsbrott
 • 15.00
  • Fika
 • 15.10
  • Frågestund
 • 16.00
  • Kursen avslutas