Tillsynsmetodik II

Tillsynsmetodik II

En metodisk genomgång av inspektörens arbete med att bedöma, besluta om påföljder och uppfölja inspektionen.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar med statlig tillsyn på myndigheter eller inom ramen för kommunernas bemyndigande att utföra statlig tillsyn samt andra personer som arbetar på statliga myndigheter.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Bedömning av kravuppfyllelse
 • Sammanställning av rapport
 • Hur görs bedömningen om kraven är uppfyllda eller inte?
 • Tillsynsrollen och ansvarsfrågan
 • Påföljd efter genomförd tillsyn. Föreläggande, förbud, viten, sanktionsavgifter etc.? Fördelar och nackdelar i valet av dessa, vad vill uppnås?
 • Delgivning. När har tillsynsobjektet blivit delgiven?
 • Uppföljning
 • Vad hände sen? Följ upp!
 • Vad händer om tillsynobjektet inte genomför åtgärder som de har blivit ålagda att genomföra?
 • Vad har tillsynen lett till, har det blivit bättre?
 • Om inte, vad ska då göras?
 • Skadestånd vid felaktig tillsyn/beslut/myndighetsutövning/tjänstefel/mutbrott
 • Offentliga handlingar: När kan en handling begäras ut, när är den upprättad? Vilka regler gäller?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas