Processram och bevisfrågor i förvaltningsprocessen

Processram och bevisfrågor i förvaltningsprocessen

Förvaltningsdomstolarnas huvudsakliga uppgift är att efter överklagande överpröva olika myndighetsbeslut. Antalet ärendeslag som kan prövas av dessa domstolar har ökat dramatiskt under senare år och uppgår nu till omkring 600. Viktiga och ingripande frågor för såväl privatpersoner som för företag avgörs numera i sista hand av förvaltningsdomstol. Därmed har också processuella frågor fått ökad betydelse. Centralt i detta avseende är ramen för processen och bevishanteringen i förfarandet. Dessa två frågor står i fokus under denna kursdag. Kursen syftar till att ge ökad praktisk och teoretisk kunskap om hur prövningen i förvaltningsmål går till.

Kursen leds av Ulrik von Essen och Gustav Lindkvist.

Ulrik von Essen är professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet. Han har tidigare författat bland annat en monografi avseende processramen i förvaltningsmål, ett antal artiklar i olika förvaltningsprocessuella ämnen och en ny författningskommentar till förvaltningsprocesslagen.

Gustav Lindkvist är jur. kand. och doktorand i offentlig rätt med inriktning mot bevisrätt i förvaltningsprocessen. Han är medförfattare till böckerna Bevisprövning i mål om genomsyn, Norstedts Juridik 2010, Bevisprövning i mål om osanna fakturor. En skatte- och straffrättslig studie, Norstedts Juridik 2011, Skatte- och brottmål i kontantbranschen. Prövning och bevisprövning i mål om oredovisade löner och intäkter, Norstedts Juridik 2014, samt skrivit flera artiklar i fackpress. Han har tidigare varit verksam som skattejurist och vid allmän domstol.

Målgrupp

Kursen vänder sig till de som kommer i kontakt med processer i förvaltningsdomstolarna, t.ex. processförare vid myndighet, advokater och domare.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Processramen
 • Saken i förvaltningsmål
 • Domstolens utredningsansvar och parts åberopsbörda
 • Parternas möjlighet att föra in nytt material
 • Bevisning
 • Hur förhåller sig myndighets och domstols utredningsskyldighet till bevisbörderegler?
 • Vilken är huvudregeln för bevisbördans placering?
 • I vilka situationer  kan omvänd bevisbörda gälla?
 • Vilket beviskrav gäller i förvaltningsprocessen?
 • Finns ett normalbeviskrav?
 • Vad innebär olika beviskrav, t.ex. "sannolikt" eller "klart framgår"?
 • I vilka situationer kan beviskravet höjas respektive sänkas?
 • Bevisvärdering
 • Hur gör man en bevisvärdering?
 • Vilken betydelse har det att bevistemat fastställs?
 • Hur värderar man enskilda bevis?
 • Metod för strukturerad bevisvärdering
Tid Innehåll
 • 08.30
  • Registrering och frukost
 • 09.00
  • Processramen
  • Saken i förvaltningsmål
  • Domstolens utredningsansvar och parts åberopsbörda
  • Parternas möjlighet att föra in nytt material
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Bevisning
  • Hur förhåller sig myndighets och domstols utredningsskyldighet till bevisbörderegler?
  • Vilken är huvudregeln för bevisbördans placering?
  • I vilka situationer kan omvänd bevisbörda gälla?
  • Vilket beviskrav gäller i förvaltningsprocessen?
  • Finns ett normalbeviskrav?
  • Vad innebär olika beviskrav, t.ex. "sannolikt" eller "klart framgår"?
  • I vilka situationer kan beviskravet höjas respektive sänkas?
  • Bevisvärdering
  • Hur gör man en bevisvärdering?
  • Vilken betydelse har det att bevistemat fastställs?
  • Hur värderar man enskilda bevis?
  • Metod för strukturerad bevisvärdering
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • ”Svårt och viktigt ämne hanterat på ett pedagogiskt sätt.”
 • ”Väldigt bra upplägg, berörde alla våra olika rättsområden.”
 • ”Bra med bifogade rättsfall, innehållsrikt!”
 • ”Jag upplevde både föredragen som väldigt innehållsrika och välbehövliga.”
 • ”Pedagogiska och underhållande”
 • ”Utmärkt att kursledarna tagit fram en metod för att fastställa bevismaterialet.”
 • ”Sammantaget mycket proffsigt! Mycket bra samspel mellan kursledarna.”
 • ”Bra med metodstöd. Roligt att se så bra samspel mellan kursledarna.”