Kurs i offentlighet och sekretess

Kurs i offentlighet och sekretess

Ett av särdragen för den svenska förvaltningsmodellen är att den offentliga verksamheten ska – så långt som möjligt – bedrivas i öppna former.

I kursen studeras offentlighetsprincipen och särskilt myndigheters skyldighet att lämna ut allmänna handlingar. Vissa uppgifter hos en myndighet kan vara sekretessreglerade och sekretessbelagda uppgifter ska myndigheten inte lämna ut. Anställda på en myndighet måste alltså vara förtrogna med såväl reglerna om myndigheters informationsskyldighet som reglerna om sekretess.

De svenska myndigheterna arbetar i offentlighetens ljus, eftersom det är en strävan att den offentliga verksamheten ska ske i öppna former. Denna offentlighetsprincip brukar särskilt förknippas med rätten att få ta del av s.k. allmänna handlingar. Rätten att ta del av allmänna handlingar är fastslagen i grundlag, i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, vilket visar hur viktig denna rättighet bedöms att vara.

Vad innebär denna rätt att få ta del av allmänna handlingar? Vad är en allmän handling? Hur lämnas allmänna handlingar ut och får myndigheten ta ut en avgift för detta? Vem på myndigheten kan bestämma om en allmän handling ska lämnas ut eller inte och är sådana beslut möjliga att överklaga? Vad har myndigheterna för informationsskyldighet i förhållande till allmänheten? Dessa frågor skulle kunna bli aktuella hos vilken myndighet som helst och exemplifierar vilka frågeställningar som kommer att behandlas i kursens första moment.

Även om offentlighet är en utgångspunkt i myndigheternas verksamhet, så kan vissa uppgifter hos en myndighet vara sekretessreglerade. Sekretess betyder ett förbud för myndigheten att röja sådana uppgifter. Myndigheten och dess anställda har då en skyldighet att pröva om en uppgift kan lämnas ut eller om den är sekretessbelagd. Det avslutande kursmomentet ägnas åt sekretessregleringen, d.v.s. offentlighets- och sekretesslagen. Vad är sekretess och vem måste iaktta sekretessregleringen? Hur ska sekretessregler läsas och hur görs en sekretessbedömning? Hur vet man om sekretessen är stark eller svag på ett visst område? Dessa frågor utgör ett axplock och exemplifierar vilka frågeställningar som kommer att behandlas i kursens andra moment. 
 

 

 

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar på myndigheter eller kommuner samt andra personer som i sitt yrke behöver goda kunskaper om offentlighet och sekretess.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Myndigheternas informationsskyldighet
 • Offentlighetsprincipen
 • Allmänna handlingar
 • Vad är en allmän handling?
 • När blir en handling allmän?
 • Hur ska handlingar lämnas ut?
 • Dokumentationsplikt och andra regler som förstärker skyddet för allmänna handlingar
 • Vad är sekretess
 • Förhållandet mellan TF 2 kap och OSL
 • Sekretessreglers uppbyggnad
 • Meddelarfrihet
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Utmärkt! Pedagogiskt, systematiskt och väl förberett. En tydlig röd tråd och väl förankrad mot det bifogade materialet. Mycket bra uppblandat med uppgifter i föreläsningen vilket medförde att det var lättare att hålla skärpan och intresset, i alla fall hos mig. 6/5 möjliga stjärnor"
 • "Bra föreläsare. Väldigt hög nivå på frukost, lunch, fika mm"
 • "Fantastiskt inspirerande föreläsare! Inte en tråkig sekund! Hon var mkt kunnig, humoristisk o ödmjuk. Stor närvaro"
 • "Mycket pedagogisk och bra upplägg. Intressant och lärorik dag! Bra blandning av föreläsning och övningar"
Allmän information
Anmälan är bindande för ditt företag/organisation när vi skickat bekräftelse till dig. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
 
Vid avbokning 4-1 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 6-0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Avbokningen måste vara skriftlig och skickas till oss via mail till info@fakultetskurser.se.
 
Om du tecknar avbeställningsskydd gäller: Om du eller en nära släkting till dig har blivit allvarligt sjuk återbetalas hela kursavgiften förutsatt att vi fått kännedom om detta senast den aktuella kursdagen. Du måste kunna visa läkarintyg om du är sjuk eller släktskapsintyg och läkarintyg om en nära släkting är sjuk.