Kommersiell förvaltningsrätt

Kommersiell förvaltningsrätt är en särskild del av förvaltningsrätten som främst riktar sig till de kommersiella aktörerna (juridiska personer) i deras kontakter med olika myndigheter. Ämnet är i viss mån ”spretigt” och det bygger till stora delar på implementerad EU-rätt. Rättsområden som ingår är t.ex. konkurrensrätt, upphandlingsrätt, energirätt, läkemedels-, livsmedels- och kosmetikrätt, telerätt, exporträtt och flera olika regleringar av finansmarknaden. De rättstillämpande myndigheterna är t.ex. Konkurrensverket, Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen, Datainspektionen, Inspektionen för strategiska produkter, Transportstyrelsen, Post- och telestyrelsen, Konsumentverket, Elmarknadsinspektionen, Energimyndigheten och Finansinspektionen. Ämnet berör också frågor med anknytning till juridiska personers skydd för grundläggande rättigheter enligt EU:s stadga, Europakonventionen och Regeringsformen. Inom många av de rättsområden som avses finns likartade frågeställningar: konkurrensförhållanden; regleringen av marknadsaccess, bolagsstyrning, verksamhetsformer, riskhantering, informationsgivning till kunder och annan kundhantering; datahantering; myndighetstillsyn och informationsgivning till myndigheter; myndighetsingripanden och sanktioner; normgivningsformer; samt överklagande och annat rättsskydd.

Kursen ger dels en introduktion till den kommersiella förvaltningsrätten som ett eget område och dess förhållande till och plats inom den allmänna förvaltningsrätten. Den belyser också den kommersiella förvaltningsrätten ur ett rättighetsperspektiv, det vill säga hur och när EUs stadga om grundläggande rättigheter, Europakonventionen och Regeringsformen aktualiseras.

Frågor som behandlas är hanteringen av överlappande samt över-/underordnade normsystem, val av forum för tvisten/dispyten och den politiska aspekten av att driva en tvist med en myndighet. Som deltagare får du en genomgång och övergripande orientering inom relevanta rättsregler. De är ofta fler och andra än de som företaget normalt har fokus på i sin dagliga verksamhet. Målet är att ge dig praktiska verktyg för att effektivare tillvarata företagets intressen i dess relationer till olika myndigheter. Den kommersiella förvaltningsrätten behandlar ämnen som inte alltid uppmärksammas i företagens verksamhet.

 

Målgrupp

Affärsjurister, bolagsjurister samt övriga inom ett företag som är i kontakt med myndigheter

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Företags tvister och förhandlingar med olika slags myndigheter
 • Företag har ofta en relation till flera myndigheter enligt olika regelverk och är ofta mycket komplex, vilket färgar också den allmänna förvaltningsrätten när den tillämpas på företagens omständigheter.
 • Parallella och överlappande normsystem
 • Företagen omfattas ofta av en rad olika normsystem som delvis överlappar och ibland kan stå i stark spänning till varandra. I kursen diskuteras olika sätt att hantera spänningarna.
 • Tillstånd, ingripanden och sanktioner
 • Ofta kräver företagens verksam olika slags av myndighetstillstånd. Myndigheterna kan också vidta en rad olika ingripanden mot företagen och i många fall också besluta om sanktioner. I kursen diskuteras grunderna för tillståndsgivningen, ingripandena och sanktionerna.
 • Försvar
 • Ofta kan företagets konflikter med myndigheter hanteras på olika sätt och angripas eller lösas i olika fora. Företagen kan också försvara sig på olika sätt. I kursen diskuteras olika möjligheter och deras för och nackdelar. Frågor som berörs handlar bl.a. om de grundläggande rättigheterna i svenska grundlagar, Europakonventionen och EU-rätten.
 • Regelefterlevnad
 • Företagen behöver organisera sin verksamhet så att de kan öka sina chanser för att agera i enlighet med de offentliga regelverken. I kursen diskuteras grunderna för s.k. compliance.
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas