Grunderna för en god förvaltning

Grunderna för en god förvaltning

Det ställs höga krav på att myndigheter ska tillämpa gällande lagstiftning korrekt och likformigt. För att ge en grundläggande struktur för kontakter mellan myndigheter och enskilda finns en förvaltningslag som bl.a. anger en minimistandard för hur ärenden ska handläggas. Den nya förvaltningslagen (2017:900) innebär flera viktiga reformer av myndigheternas verksamhet och det svenska förvaltningsförfarandet som syftar till att ytterligare stärka enskildas rättssäkerhet. Kursen behandlar främst de allmänna reglerna för handläggning av ärenden och beslutsfattande och de nyheter som den nya förvaltningslagen innebär. 

Kursen innehåller såväl föreläsningsinslag som praktiska moment där kursdeltagarna ska arbeta med och lösa frågor som rör allmän förvaltningsrätt.

För tjänstemän inom förvaltningen – såväl den statliga som den kommunala – finns vissa principer och rättsregler som är gemensamma oavsett vilken förvaltningsmyndighet som det är fråga om. Denna kurs syftar till att belysa och diskutera dessa regler. Kursen omfattar bl.a. följande moment:

 • Den svenska förvaltningsmodellen framväxt och särdrag. Den svenska förvaltningsmodellen är – ur ett internationellt perspektiv – säregen och inledningsvis i kursen behandlas därför vad som kännetecknar den svenska förvaltningens ställning och organisation. Frågor som bl.a. vem som styr och kontrollerar förvaltningen tas upp.
 • Vilka krav ställs på dig som tjänsteman? Ett annat moment i kursen rör tjänstemännens ställning och den värdegrund som formulerats för de offentliganställda.
 • Det finns ett antal rättsprinciper, t.ex. kraven saklighet och likabehandling, som är grundläggande för all offentlig maktutövning. Vad dessa principer betyder och vilka krav de ställer vid t.ex. handläggning av ärenden ska tas upp i kursen.
 • För alla förvaltningsmyndigheter finns det en lag (förvaltningslagen) som anger vilken service och tillgänglighet som myndigheten är skyldig att ge. I lagen ställs också krav på hur ärendehandläggningen på en myndighet ska gå till. Denna lag kommer naturligtvis att studeras i denna kurs – särskilt med tanke på att en ny förvaltningslag trädde ikraft i juli 2018. Särskilt fokus kommer att läggas på de nyheter som den nya lagstiftningen för med sig samt de viktigaste rättsfallen och JO-besluten.
 • Viktiga anslutande frågor kring ärendehantering kommer att tas upp t.ex. hur man motiverar bra beslut som är hållbara och tydliga. Men även regler kring den generella dokumentationsskyldigheten.
 • Hur gör parter som är missnöjda med en myndighets beslut? Avslutningsvis belyses i vilken utsträckning en myndighet kan ompröva sina beslut, när besluten är överklagbara och vem som då har klagorätt.

 

 

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar i den offentliga sektorn och i sitt yrke behöver goda kunskaper om förvaltningsrätt.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Den svenska förvaltningsmodellen
 • Tjänstemannarollen
 • Offentligrättsliga principer
 • Förvaltningslagen
 • Allmänna krav på handläggning
 • Ärendehantering
 • Beslutsfattande och besluts rättsverkningar
 • Hur myndigheters beslut kan angripas
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • Fantastisk, bra pedagogik, sakkunnig, brinnande för ämnet.
 • Väldigt bra och kunnig! Förklarade väldigt tydligt och grundläggande! Lätt att följa!
 • Lena är en mycket bra föreläsare, hon har en röd tråd i sitt framförande och tar sig tid att svara på frågor och funderingar. Dessutom har hon humor vilket alltid är bra!
 • Utmärkt. Lagom takt och gjort på ett bra och entusiasmerande sätt.