Allmän förvaltningsrätt och nya förvaltningslagen

Allmän förvaltningsrätt och nya förvaltningslagen

Det ställs höga krav på att myndigheter ska tillämpa gällande lagstiftning korrekt och likformigt. För att ge en grundläggande struktur för kontakter mellan myndigheter och enskilda finns en förvaltningslag som bl.a. anger en minimistandard för hur ärenden ska handläggas. Den första juli 2018 trädde en ny förvaltningslag ikraft som syftar till att ytterligare stärka enskildas rättssäkerhet. Kursen behandlar främst de allmänna reglerna för handläggning av ärenden och beslutsfattande och de nyheter som den nya förvaltningslagen innebär. 

För tjänstemän inom förvaltningen – såväl den statliga som den kommunala – finns vissa principer och rättsregler som är gemensamma oavsett vilken förvaltningsmyndighet som det är fråga om. Denna kurs syftar till att belysa och diskutera dessa regler. Kursen omfattar bl.a. följande moment:

 • Den svenska förvaltningsmodellen framväxt och särdrag. Den svenska förvaltningsmodellen är – ur ett internationellt perspektiv – säregen och inledningsvis i kursen behandlas därför vad som kännetecknar den svenska förvaltningens ställning och organisation. Frågor som bl.a. vem som styr och kontrollerar förvaltningen tas upp.
 • Vilka krav ställs på dig som tjänsteman? Ett annat moment i kursen rör tjänstemännens ställning och den värdegrund som formulerats för de offentliganställda.
 • Det finns ett antal rättsprinciper, t.ex. kraven saklighet och likabehandling, som är grundläggande för all offentlig maktutövning. Vad dessa principer betyder och vilka krav de ställer vid t.ex. handläggning av ärenden ska också tas upp i kursen.
 • För alla förvaltningsmyndigheter finns det en lag (förvaltningslagen) som anger vilken service och tillgänglighet. som myndigheten är skyldig att ge. I lagen ställs också krav på hur ärendehandläggningen på en myndighet ska gå till. Denna lag kommer naturligtvis att studeras i denna kurs – särskilt med tanke på att en ny förvaltningslag trädde ikraft i juli 2018. Särskilt fokus kommer att läggas på de nyheter som den nya lagstiftningen för med sig, t.ex. rätten till dröjsmålstalan.
 • Hur gör parter som är missnöjda med en myndighets beslut? Avslutningsvis belyses de möjligheter som finns att angripa ett fattat beslut, t.ex. genom begäran om ändring av ett beslut eller ett överklagande.

Kursen innehåller såväl föreläsningsinslag som praktiska moment där kursdeltagarna ska arbeta med och lösa frågor som rör allmän förvaltningsrätt. 

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar i den offentliga sektorn och i sitt yrke behöver goda kunskaper om förvaltningsrätt.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Den svenska förvaltningsmodellen
 • Offentligrättsliga principer
 • Tjänstemannarollen
 • Förvaltningslagen
 • Service, allmänna krav på handläggning o.s.v
 • Handläggningsregler
 • Beslutsfattande och besluts rättsverkningar
 • Hur kan myndigheters beslut angripas?
 • Nyheter i den nya förvaltningslagen
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Lena är en mycket bra föreläsare, hon har en röd tråd i sitt framförande, hon lyssnar av hur vi elever tar emot budskapet och tar sig tid att svara på frågor och funderingar. Som elev blir man delaktig i lektionerna och det är Lenas förtjänst. Dessutom har hon humor vilket alltid är bra!"
 • "Utmärkt. Lagom takt och gjort på ett bra och entusiasmerande sätt"
 • "Välorganiserat, bra lärare och genomförande, bra kursmaterial att läsa på och igenom i efterskott. Fin konferensservice med fika, lunch och allt därikring"
Allmän information
Anmälan är bindande för ditt företag/organisation när vi skickat bekräftelse till dig. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Vid avbokning 4-1 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 6-0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Avbokningen måste vara skriftlig och skickas till oss via mail till info@fakultetskurser.se.

Om du tecknar avbeställningsskydd gäller: Om du eller en nära släkting till dig har blivit allvarligt sjuk återbetalas hela kursavgiften förutsatt att vi fått kännedom om detta senast den aktuella kursdagen. Du måste kunna visa läkarintyg om du är sjuk eller släktskapsintyg och läkarintyg om en nära släkting är sjuk.