Allmän förvaltningsrätt för jurister

Allmän förvaltningsrätt för jurister

Kursen i förvaltningsrätt för jurister ger fördjupade kunskaper om den svenska förvaltningsrätten för jurister som arbetar inom statlig, regional eller kommunal förvaltning. Jurister på myndigheter har behov av kunskaper i förvaltningsrätt för att grundläggande demokratiska krav på rättssäkerhet, laglighet och objektivitet ska kunna uppfyllas.

Kursen innehåller en noggrann genomgång av 2017 års nya förvaltningslag. Frågor om bl.a. principer för ärendehandläggningen, jäv, kommunicering och överklagande behandlas. Reglerna gås igenom med hänvisningar till förarbeten, viktiga rättsfall och uttalanden från Justitieombudsmannen.

Att skriva beslut med motivering. Rättsutvecklingen går mot allt högre krav på att myndigheterna kan skriva hållbara, tydliga och välformulerade beslut. Även medborgarna har höga förväntningar på de beslut som myndigheterna producerar. Kursen går igenom lagstiftning och praxis, jämte praktiska tips och övningar. Frågor om beviskrav och bevisbörda behandlas också.

Slutligen behandlas EU:s påverkan på svensk förvaltningsrätt, vilken inte minst sedan Lissabonfördraget 2010 är avsevärd.

Kursen innehåller praktiska övningar och det finns möjligheter att ställa frågor till föreläsaren.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till praktiskt verksamma jurister på statliga, regionala och kommunala myndigheter, såväl nyanställda som erfarna jurister som önskar en uppdatering av sina kunskaper i förvaltningsrätt.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • • Den nya förvaltningslagen och modern rättspraxis
 • Begreppet myndighetsutövning
 • Legalitet, objektivitet och proportionalitet
 • Åtgärder vid försenad handläggning
 • Rättelse och ändring av beslut
 • • Beslut och beslutsmotivering
 • Regler om beslut
 • Uppbyggnad av ett beslut
 • Att skriva motivering
 • Bevisbörda och beviskrav
 • • EU och förvaltningsrätten
 • EU:s förvaltningsorganisation
 • Den svenska förvaltningsrättens europeisering
 • EU:s rättighetsstadga
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs