Vattenrätt, naturvårdsjuridik och fysisk planering

Vattenrätt, naturvårdsjuridik och fysisk planering

En snårskog av bestämmelser och en uppsjö av möjligheter. Naturvårds- och vattenjuridik i brytningstid mellan äldre och moderna bestämmelser.

Samhället står inför stora juridiska utmaningar då det gäller att förse vattenkraften med moderna miljövillkor. Optimerad produktion av fossilfri vattenkraftsel innebär samtidigt att vattenkraften måste miljöanpassas. Nytt 11 kap miljöbalken och andra bestämmelser har införts. Samtidigt fortlever den befintliga vattenrätten med påtagliga inslag av äldre bestämmelser. Rättstillämpningen befinner sig i en brytningstid.

Sverige har en rad åtaganden för att uppnå EU:s krav enligt ramdirektivet för vatten. Samma sak gäller naturvårdsdirektiven till skydd för områden och arter. Miljöbalkens bestämmelser kopplade till naturvården ska tillämpas vid prövning av vattenkraftens ansökningar och vid tillsyn. Även kommunernas fysiska planering berörs. Komplexiteten visar sig i vardagligt juridiskt arbete ute hos miljömyndigheter, domstolar och naturligtvis hos verksamhetsutövarna.

Kursen ger en fördjupad genomgång av hur miljöbalkens 7 kap om områdesskydd och arter, exempelvis N2000, hanteras vid prövning och tillsyn av vattenverksamheter. Även hushållningsbestämmelserna och praktiska aspekter av vattenverksamheter i fysisk planering, kopplingarna åtgärdsprogram mm diskuteras med konkreta exempel som utgångspunkt.

Målgrupp

Företrädare för myndigheter och företag som hanterar prövnings- och tillsynsärenden med koppling till vattenkraften. Kursen riktar sig även till de som arbetar med fysisk planering och kommunal strategi utifrån vattenförvaltningens krav samt i övrigt med kommunernas gröna frågor.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Några viktiga bestämmelser och rättsprinciper inom vattenrätten.
 • Enskilda och allmänna intressen. Inte en självklar fråga.
 • Vad är nytt 2019?
 • Rättskraft, bevisbörda och utredning i det enskilda fallet.
 • När finns det egentligen tillstånd?
 • Om lagligförklaring av anläggningar i modern miljörättslig kontext. Om dokumentation, vad som är lagenligt skick och ”tidens tand”.
 • Hur hanterar man Natura 2000 vid prövning av befintliga verksamheter med eller utan tillstånd?
 • Genomgång av naturvårdsjuridikens bestämmelser om områdesskydd och arter samt tillståndsplikten inom Natura 2000.
 • Vad innebär rättspraxis i praktiken vid hantering av ett vattenkraftsärende?
 • Ramdirektivet för vatten ur ett nationellt och kommunalt perspektiv.
 • God ekologisk status eller god ekologisk potential.
 • Kommunens strategier för bibehållande eller utrivning av småskalig vattenkraft.
 • Varför är utrivning av småskalig vattenkraft så känsligt för den enskilde och politiskt?
 • Är kommuner vinnare eller förlorare vid effektivisering av storskalig vattenkraft, kopplat till fysisk planering?
 • Kan man effektivisera vattenkraft utan fullständig miljöprövning och när blir miljövillkor ”moderna”? Pröva nu, eller vänta på sin tur?
 • Vem har rätt att tillgodogöra sig ”flottningsvattnet” då flottningen har upphört?
 • Samordnade tillståndsprövningar av vattenkraft längst med långa älvsträckor och hur kommuner i vattenkraftens närhet skulle kunna dra nytta av sådan rättstillämpning.
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Intressanta rättsfall varvat med föreläsarnas egna analyser"
 • "Mycket kompetenta och intressanta att lyssna på"
 • "Tog upp aktuella rättsfall och svårigheterna med den nya lagstiftningen"