Strandskyddets syfte och tillämpning i praxis

Strandskyddets syfte och tillämpning i praxis

De senaste årens tillämpning av strandskyddsbestämmelserna har lett till omfattande rättspraxis och ett svåröverskådligt rättsläge. I kursen redogörs för bestämmelsernas grunder och förhållande till annan lagstiftning. Med utgångspunkt i rättspraxis kommer vi att gå igenom förbudens omfattning, möjligheter att få dispens samt olika aktörers roller och ansvar. Kursen kommer att beröra materiell såväl som relevant processuell rätt och olika typexempel.

Föreläsare Klara Thorén arbetar med miljö- och vattenrätt hos Agnes advokater och har tidigare arbetat med ansvar för strandskyddsfrågor inom en skärgårdskommun.

Målgrupp

Kursen riktar sig mot handläggare på kommun/länsstyrelse, myndighetsjurister samt andra jurister och advokater som arbetar med strandskyddsbestämmelserna.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Sammanfattad redogörelse för strandskyddsbestämmelsernas syften och förhållande till annan lagstiftning
 • Tolkning av bestämmelserna med stöd av rättspraxis
 • Exempel på bedömningar och tillämpning i typiska fall
 • Processen vid dispensansökan och tillsyn samt olika aktörers ansvar
 • Aktuella juridiska frågor
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Kursen startar
 • 12.00
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs