Nationell plan för vattenkraften

Krav på moderna miljövillkor för anläggningar för produktion av vattenkraftsel

Sedan 2019 gäller nya bestämmelser för vattenkraftanläggningar, som genom omprövning i mark- och miljödomstol ska förses med moderna miljövillkor enligt en nationell plan som regeringen beslutat om. Enligt tidplanen ska omprövningarna inledas redan 2022 och det är många frågor som fortfarande kvarstår. I den aktuella kursen beskrivs och förklaras de nya bestämmelserna, innehållet i den nationella planen och de vägledande dokument som finns samt den domstolspraxis som kommit hittills. Domstolsprocessen för omprövningen beskrivs samt vilka roller olika parter har i kommande omprövningar och de frågor som aktualiseras i samband med dessa.

Målgrupp

Kursen riktar sig mot jurister, tekniska konsulter samt myndighetspersoner som arbetar med frågor som är kopplade till de nya kraven på moderna miljövillkor som infördes den 1 januari 2019.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Redogörelse för de nya bestämmelserna
 • Nationella planen för vattenkraft
 • Vattenkraftens miljöfond
 • Nytt inom vattenförvaltningen med fokus på vattenkraft
 • Tolkning av de nya bestämmelserna
 • Samverkansprocessen
 • Utformning av ansökan
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
  • Bakgrunden till de nya bestämmelserna och tidigare utredningar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Nationella planen för vattenkraft
  • Nationell helhetssyn
  • Prövningsgrupper och tidplan
  • Vägledning till myndigheter
  • Översynen av planen – på vilket sätt kommer den att ske?
  • Regeringens beslut och rättsprövning
  • Vattenkraftens miljöfond
  • Nytt inom vattenförvaltningen med fokus på vattenkraft
  • HaVs nya föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer
  • Nya bestämmelser om kraftigt modifierade vatten (KMV)
  • Kopplingen mellan vattenförvaltningen och omprövningarna
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Tolkning av de nya bestämmelserna
  • Praxis angående NAP
  • Vem behöver ansöka om omprövning
  • Vad är moderna miljövillkor
  • Samverkansprocessen
  • Syftet
  • Myndigheternas skyldigheter
  • Verksamhetsutövarnas skyldigheter
  • Vägledning
  • Utformning av ansökan
  • Vilket underlag krävs för prövningarna?
  • Utformning av ansökan
  • Vilket underlag krävs för prövningarna?
  • Hur kan samordning ske?
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Domstolsprocessen
  • Tillämpliga bestämmelser för processen
  • För vilka frågor lämnar planen vägledning?
  • Hur ska avvägningen mellan olika intressen ske?
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • Bra! Välstrukturerat, givande och intressant.
 • Duktiga föreläsare som var pedagogiska och verklighetsnära.
 • Kunniga föreläsare med bra samspel.
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Webbinarier sänds live och får ej spelas in.