Miljörätt

Denna grundkurs i miljörätt innehåller en grundläggande genomgång av miljölagstiftningen, miljöprocessen i ett tillståndsärende samt vilka krav som ställs på sökanden i olika skeden av processen. Vidare diskuteras omfattning och utformning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning samt de konsekvenser som olika alternativ är förenade med. Genomgången kombinerar teori med praktiska exempel och beskriver vanliga fallgropar samt hur dessa kan undvikas.

Målgrupp

Kursen är i första hand inriktad mot jurister, men också andra verksamma inom miljörättsområdet, som önskar förbättra sina kunskaper i processföring i mark- och miljödomstolarna samt de materiella regler som gäller för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet.

 • Kursprogram
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
  • Historik
  • Miljölagstiftningens utformning
 • 09.45
  • Miljöbalkens materiella bestämmelser
  • Områdesskydd
  • Miljöfarlig verksamhet
  • Förorenad mark
  • Vattenverksamhet
  • Kemikalier och avfall
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning, miljöbalkens materiella bestämmelser
 • 12.00
  • Miljökonsekvensbeskrivningar
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Processuella bestämmelser
  • Miljöbalken
  • Lagen om mark-och miljödomstolar
 • 14.00
  • Handläggning vid domstol
  • Kort om mark- och miljödomstolarna
  • Olika typer av mål och ärenden
  • Beslut och överväganden under handläggningen
  • Möjligheter till överprövning av domar och beslut
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Utformning av ansökan och MKB
  • Prövningens omfattning
  • Utformning av yrkandet samt villkorsskrivning
 • 16.00
  • Aktuell rättspraxis
 • 16.30
  • Kursen avslutas