Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

Teori och praktik

Frågan om ansvaret för föroreningar och förorenade fastigheter och var eller hos vem efterbehandlingsansvaret hamnar har under många år varit stående frågor inom miljörättens område. Länsstyrelserna har kommit fram till att det finns ca 80 000 förorenade områden i Sverige som är i behov av sanering. Kostnaderna för sanering blir ofta omfattande och ansvarsfördelningen mellan verksamhetsutövare och fastighetsägare är en del av problemet.

Kursen innehåller en grundlig genomgång av miljöbalkens materiella såväl som processuella bestämmelser rörande förorenade områden och avhjälpande-/efterbehandlingsansvar, med koppling till den praxis som utvecklats i mark- och miljödomstolarna. Kursen syftar till att ge deltagarna goda teoretiska kunskaper samt praktiska verktyg för att hantera frågor om ansvar, utredning, avhjälpande, regresskrav m.m. och riktar sig till såväl handläggare på myndighet som verksamhetsutövare eller fastighetsägare.

Den avslutande delen av kursen består av ett praktikfall där deltagarna får testa sina kunskaper inom ramen för ett grupparbete.

Målgrupp

Kursen är i första hand inriktad mot den som har viss förkunskap inom området, exempelvis jurister och naturvetare på myndighet eller konsultföretag, men också andra verksamma inom miljörättsområdet som önskar förbättra sina kunskaper.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Regelverkets utformning
 • Skillnaden mellan offentligrättsligt ansvar/civilrättsligt ansvar
 • Genomgång av miljöbalkens ansvarsbestämmelser samt olika begrepp, såsom verksamhetsutövare, fastighetsägare, förorenade områden
 • Genomgång av processuella frågor och relevanta bestämmelser inklusive prövningsordning och prövningsmyndigheter
 • Diskussion av bevisfrågor, vilka krav ställs i olika sammanhang
 • Fördjupningspass med anknytning till praxis rörande undersöknings- och saneringsansvaret, hur har bedömningen skett och hur sker fördelningen mellan flera ansvariga – vad ska man tänka på som myndighet/verksamhetsutövare?
 • Grupparbete kring ett praktikfall
 • Redovisning av resultat av grupparbete samt avslutande diskussion
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
  • Utvecklingen av bestämmelserna om förorenade områden
 • 09.45
  • Genomgång av bestämmelserna i 10 kap miljöbalken
  • Relevanta bestämmelser
  • Prövningsmyndigheter
  • Prövningsordning
  • Bevisfrågor
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.00
  • Lunch
 • 13.00
  • Fördjupningspass med anknytning till praxis
  • Undersökningsansvaret
  • Vem är ansvarig, hur långt sträcker sig ansvaret, vad kan man utläsa av praxis?
  • Saneringsansvaret
  • Skillnad från undersökningsansvaret? Hur ser praxis ut?
  • Fördelningen mellan flera ansvariga
  • Hur har den bedömts i praxis? Vad ska man tänka på som myndighet/verksamhetsutövare?
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Grupparbete kring ett praktikfall
 • 15.45
  • Redovisning av resultat av grupparbete samt avslutande diskussion
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Kursen var mycket bra och föreläsarna kompletterade varandra".
 • "Mycket intressant föredrag med kunniga föreläsare. Inspirerande!"
 • "Professionellt både innehållsmässigt och beträffande framträdandet".
 • "Intressant och noggrann genomgång av lagstiftning och rättsfall. Bra med praktikfall".
 • "Den innehöll det jag förväntade av kursen och mer därtill. Det var kul med övningsuppgiften på slutet som knöt ihop det vi diskuterat under dagen".
 • "Trevlig atmosfär med högt till tak i diskussioner och frågor".
 • "Agnes och Göran var pålästa och det var ju tydligt att de har en lång erfarenhet inom området".