Migrationsrätt

Migrationsrätt

Kursen behandlar den materiella migrationsrätten och tar sin utgångspunkt dels i det internationella regelverket som styr Sveriges åtaganden enligt bl.a. Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning  och dels utlänningslagens tillämpning i förhållande till Europakonventionen, FN:s konvention om politiska och medborgerliga rättigheter samt FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Kursen är grundläggande, har ett praktiskt tillämparperspektiv och behandlar centrala avsnitt i utlänningslagstiftningen med betoning på skyddsbehovet, där den nya lagen (Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige) beaktas. Fokus läggs således på flyktingskap och principen om non-refoulement.

Kursen berör även annan grund för uppehållstillstånd, när skyddsbehovet inte har gjorts sannolikt – synnerligen ömmande omständigheter.

Utgångspunkten är reglerna i utlänningslagen med de modifikationer som följer av EU-domstolens, Europadomstolens och Tortyrkommissionens samt Migrationsöverdomstolens praxis.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till ombud i migrationsmål samt företrädare för olika intresseorganisationer och myndigheter som kommer i kontakt med asylsökande.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Det internationella regelverket (kodifieringen) av Sveriges åtagande enligt Genèvekonventionen och FN:s MR- och tortyrkommittéer
 • Kort om folkrättens betydelse i svensk rätt
 • Principen om non-refoulement (förbudet att utvisa)
 • Asyl
 • Tortyr eller annan grym, omänsklig, förnedrande behandling eller bestraffning
 • Den juridiska bedömningen av skyddsbehov och skyddsmålens särdrag
 • Fastställande av flyktingskap (flyktinggrunderna)
 • Förföljelsens art och omfattning
 • Riskbedömning
 • Orsakssamband
 • Myndighetsskydd
 • Interflyktsalternativ
 • Skyddsbehövande på grund av väpnad konflikt och andra svåra motsättningar
Tid Innehåll
 • 08.30
  • Registrering och frukost
 • 09.00
  • Kursen startar
 • 10.30
  • Fika
 • 10.45
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.00
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • ”Väldigt bra lärare, intressant och inspirerande. Helt rätt nivå på kursen.”
 • ”Kursen gav kunskap som kan användas direkt i mitt dagliga arbete. Positivt med förståelse för systemet utifrån helikopterperspektiv och framförallt hur man ska jobba med ärenden teknisk.”
 • ”Allt var så bra. Välordnat, bra personal och föreläsare, härligt med mycket fika och trevlig miljö. Över förväntan!”
 • ”Inspirerande kurs! Föreläsarna var fantastiska. Bra genomgång av den internationella rätten. Mycket bra med praktiska övningsexempel.”
 • ”Bra upplägg på kursen, intressanta exempel och problemställningar togs upp. Fick användbara tips i arbetet med migrationsrätt och hur man ska tänka beträffande olika frågor inom asylprövning.”