PSI – juridiken kring vidareutnyttjande av myndighetsinformation

PSI – juridiken kring vidareutnyttjande av myndighetsinformation

Information hos myndigheter har många gånger ett betydande ekonomiskt eller politiskt värde för enskilda. Det finns tydliga politiska mål som innebär att vidareutnyttjande av sådan information ska främjas. Det talas mycket om PSI (Public Sector Information) och så kallade öppna data.

PSI-direktivet och lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) innehåller bland annat regler som påverkar villkoren för vidareutnyttjande. I juli 2015 trädde ändringarna i PSI-lagen i kraft, vilka kommer att behandlas under kursen. Ett eventuellt vidareutnyttjande påverkas även av en mängd andra rättsregler, till exempel regler om tillgång till handlingar, skydd för personuppgifter, upphovsrätt, avgiftsbestämmelser och allmän konkurrensrätt.

Kursen ger en praktiskt orienterad presentation av dessa regler. Detta görs i ljuset av de politiska målen och aktuella initiativ på området. Vilka rättigheter har vidareutnyttjare? Vad måste och vad får myndigheter göra för att underlätta vidareutnyttjande?

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill få en överblick över de rättsliga regler som styr vidareutnyttjandet av myndighetsinformation. Frågeställningarna belyses både i myndigheternas och vidareutnyttjarnas perspektiv.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Politiska mål och initiativ på området
 • PSI-direktivets innehåll
 • PSI-lagen och dess tillämpning
 • Aktuella ändringar i PSI-lagen och PSI-direktivet
 • Översikt över relevant lagstiftning
 • Regler om tillgängliggörande av handlingar
 • Upphovsrätt och databasrätt
 • Skyddet för personuppgifter
 • Bestämmelser om avgifter
 • Tillämpning av allmänna konkurrensrättsliga regler
 • E-delegationens vägledning för myndigheters arbete med att underlätta vidareutnyttjande
 • Praktiska råd till myndigheter om tillgängliggörande och eventuella villkor för vidareutnyttjande
 • Regler som påverkar företags vidareutnyttjande av myndighetshandlingar
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Bakgrund och översikt
  • Vidareutnyttjande i praktiken
  • De politiska målen på området
  • Vilka rättsliga frågor aktualiseras?
  • PSI-direktivet
 • 10.00
  • PSI-lagen och PSI-direktivet
  • PSI-lagens innehåll
  • Ändringarna i PSI-direktivet
  • Ändringarna i PSI-lagen
 • 10.30
  • Regler om tillgång till och tillgängliggörande av handlingar
  • Vilka handlingar får respektive måste en myndighet tillgängliggöra för vidareutnyttjande?
  • Handlingsoffentligheten och utlämnande i elektronisk form
  • Serviceskyldighet och myndighetsspecifika regler om information om verksamheten
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Bestämmelser om avgifter för vidareutnyttjande
 • 11.45
  • Upphovsrätt och databasskydd
  • Vilka handlingar omfattas av upphovsrätt respektive databasskydd?
  • Hur påverkas tillgängliggörandet av förekomsten av upphovsrätt?
  • Upphovsrätt som grund för villkor för vidareutnyttjande?
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Skyddet för personuppgifter
  • Vilka personuppgifter kan tillgängliggöras för vidareutnyttjande enligt personuppgiftslagen respektive registerförfattningar?
  • Hanteringsreglerna eller missbruksbestämmelsen?
  • Praktiskt tillvägagångssätt för att undvika integritetskränkningar
 • 14.30
  • Fika
 • 14.45
  • E-delegationens rekommendationer och vägledning och praktiska råd
  • Vilken information ska tillgängliggöras för vidareutnyttjande och hur?
  • Villkor för vidareutnyttjandet? Klargörandetexter
  • Arbetssätt kring vidareutnyttjande m.m.
 • 16.00
  • Framtiden
  • Aktuella projekt kring vidareutnyttjande och öppna data
 • 16.15
  • Frågor
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Förhållandet mellan PSI och övrig lagstiftning beskrevs på ett begripligt sätt"
 • "Bra och praktiskt användbart innehåll och duktiga föreläsare"
 • "Gick därifrån med betydligt större kunskaper inom ämnet"
 • "Redig och strukturerad framställning som bjöd in till förståelse och kunskapsdjup om PSI"
 • "Passade mig som handen i handsken eftersom vi har en hel del frågor kring PSI på mitt jobb"