Molntjänster – Rättsliga krav och avtalsreglering

Vad är Molntjänster? Rättsliga krav och avtalsreglering vid användning av molnet

Molntjänster används alltmer i såväl privat som offentlig sektor. I dag finns ett omfattande erbjudande av standardiserade molntjänster, men också olika former av hybridlösningar som även innehåller specifika drifttjänster för en viss kunds räkning.

Molntjänster har många affärsmässiga, men också säkerhetsrelaterade fördelar. Samtidigt är det viktigt att tjänsterna används på ett sätt som är förenligt med gällande regelverk, t. ex. regler om skydd för personuppgifter och upphovsrätt. De risker som finns måste hanteras t. ex. genom val av leverantör, genom beslut om vilka data som ska placeras i tjänsten och genom utformningen av avtalsregleringen.

Kursen tar ett praktiskt juridiskt perspektiv på användningen av molntjänster. De rättsliga ramarna för användningen av molntjänster analyseras i ljuset av den senaste rättsutvecklingen (t. ex. EU:s dataskyddsförordning, Privacy Shield och EU-domstolens domar). Dessutom diskuteras olika avtalsregleringar på området (t. ex. Googles och Amazons villkor samt Kammarkollegiets ramavtal).

Särskilt uppmärksammas Kammarkollegiets allmänna villkor IT drift 2016, som öppnar för hybridlösningar mellan traditionell drift och molntjänster.

Kursen kräver inga tekniska eller juridiska förkunskaper.

Målgrupp

Kursen vänder sig till i första hand affärsjurister, advokater, bolagsjurister och verksamma i den offentliga sektorn, som kommer i kontakt dessa frågor. Den är även lämplig för IT-chefer, upphandlare, affärsansvariga i företag och organisationer m.fl. som måste förhålla sig till juridiken inför en eventuell migrering till molnet.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vad är molntjänster?
 • Karaktäristiska egenskaper m.m
 • Jämförelse med traditionell drift och outsourcing
 • Nya hybridlösningar (drift- och molntjänster)
 • Risker vid användning av molntjänster och hur den kan hanteras
 • Säkerhetslösningar, standarder m.m.
 • Kort om advokaters användning av externa molntjänster
 • Exempel på avtalslösningar på marknaden (standardavtal, ramavtal, stora leverantörers villkor)
 • Skyddet för personuppgifter i molnet
 • EU-domstolens dom i Schrems-målet, Privacy Shield och EU:s dataskyddsförordning
 • Nya krav på personuppgiftsbiträdesavtal. Kopplingen till allmänna villkor
 • Upphovsrättsliga frågeställningar. Licens eller funktion? Ansvarsfrågor
 • Särskilda regler för den offentliga sektorn (t.ex. tillämpningen av offentlighets- och sekretesslagen)
 • ”Rätten till data”
 • Inlåsningseffekter, backup och ”exitreglering”
 • Ansvarsreglering
 • Tvist
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Teknisk och affärsmässig introduktion
 • 10.15
  • Risker och problem med molntjänster – och hur de kan hanteras
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Skyddet för personuppgifter
 • 12.00
  • Översikt över avtalsreglering och standarder
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Nedslag i avtalsregleringen, t.ex. servicenivåer och ansvarsreglering
 • 14.15
  • Upphovsrättsliga frågor samt ”rätten till data”
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Särskilda frågor i den offentliga sektorn
 • 16.00
  • Tvist m.m.
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • ”Kursen var precis det jag sökte och gav mig svar på mina frågeställningar!”
 • ”Fenomenalt helhetsintryck – varje del av kursen höll bra nivå.”
 • "Mångsidig och lyfter på ett bra sätt problematiken som gäller molntjänster. Ger en bra grund att stå på."
 • "Lärorikt och väl planerat. Relevant innehåll och uppfyllde förväntningarna. Intressant rakt igenom."