E-förvaltningens juridik

E-förvaltningens juridik

Kursen inleds med en genomgång av ett antal författningar som är centrala i e-förvaltningen, bland annat det viktigaste ur tryckfrihetsförordningen, offentlighet- och sekretesslagen, arkivlagen, GDPR, förvaltningslagen och signaturlagstiftningen. Särskild uppmärksamhet ägnas även åt den EU-rättsliga utvecklingen kring integritetsskydd genom den allmänna dataskyddsförordningen. Fokus kommer att ligga på de många frågeställningar som är aktuella vid digitalisering av offentlig verksamhet.

Deltagarna får utöver lagstiftning och rättspraxis en orientering av de praktiska handledningar och stöd som finns för statliga och kommunala myndigheters digitaliseringsarbete.  

Under hela dagen ges möjlighet att ställa frågor till föreläsarna och diskutera med andra kursdeltagare. Visst utrymme kommer således avsättas åt diskussion av de praktiska problem som deltagarna möter på sina respektive arbetsplatser.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar i offentlig verksamhet samt andra personer som i sitt yrke behöver grundläggande kunskaper om digital ärendehandläggning.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • När är författningen tillämplig?
 • Är bestämmelserna IT-anpassade?
 • Vad behöver särskilt observeras vid tolkning och tillämpning i e-förvaltningen?
 • Allmänna handlingar i digitala miljöer
 • Bevarande och gallring
 • Behandling av personuppgifter
 • Digital ärendehandläggning och automatiserat beslutsfattande
 • Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling
 • Elektroniska original, kopior och avskrifter
 • Elektroniska underskrifter
 • Sociala medier
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas