Dataskyddsförordningen - GDPR

Dataskyddsförordningen - GDPR


EU:s dataskyddsförordning (GDPR) började direkt att tillämpas i Sverige den 25 maj 2018 tillsammans med bl.a. en ny svensk dataskyddslag innehållande generella kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordningen. Samtidigt upphävdes personuppgiftslagen och föreslagen ny svensk dataskyddslag med generella kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordningen började gälla.

Dataskyddsförordningen innebar många nyheter i förhållande till den tidigare gällande personuppgiftslagen. Exempelvis är den tidigare missbruksregeln som förenklade behandlingen av personuppgifter utanför databaser och register borttagen. Ibland kan dock äldre praxis användas vid tolkningen av den nya. Dataskyddsregleringen berör alla företag och myndigheter och det är bl.a. på grund av risken för höga administrativa sanktionsavgifter viktigt att bestämmelserna får genomslag i organisationen, något som kan vara svårt att genomföra i praktiken.

Kursens huvudinnehåll utgörs av en grundläggande genomgång av den omfattande dataskyddsförordningen med 99 artiklar och den praxis som fortfarande kan anses relevant. Därutöver berörs det som är speciellt för den offentliga sektorn, bl.a. förhållandet till offentlighetsprincipen och den s.k. dataskyddssekretessen i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen. Även dataskyddet och molntjänster och sociala medier berörs särskilt, liksom säkerheten vid behandling av personuppgifter.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla inom såväl privat som offentlig sektor med arbetsuppgifter eller ansvar som rör regleringen av personuppgifter; jurister, dataskyddsombud, chefer, IT-ansvariga, registratorer, arkivarier, handläggare och andra med arbetsuppgifter eller ansvar som rör genomförandet av dataskyddsbestämmelserna.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • En grundläggande genomgång av den omfattande dataskyddsförordningen med 99 artiklar
 • Vilka nyheter innebär dataskyddsförordningen?
 • När och hur måsta information lämnas till registrerade?
 • Vad krävs av ett dataskyddsombud?
 • Vad innebär den kompletterande svenska regleringen i dataskyddslagen?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning och genomgång av dataskyddsförordningen, dataskyddslagen och relevant praxis
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Genomgång av dataskyddsförordningen, Dataskyddslagen och relevant praxis
  • Säkerheten vid behandling av personuppgifter
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Genomgång av dataskyddsförordningen, Dataskyddslagen och relevant praxis
  • Förhållandet till offentlighetsprincipen och dataskyddssekretess i den offentliga sektorn
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Molntjänster
  • Sociala medier
 • 16.30
  • Kursen avslutas