Cybersäkerhet – Varför det digitala skyddet är viktigare än någonsin

Cybersäkerhet – Varför det digitala skyddet är viktigare än någonsin

Information är livsnerven för flertalet organisationer idag där behovet av att skydda den blivit en högprioriterad strategisk fråga för ledningsgrupperna. I takt med ökande legala krav samt den ökande frekvensen av cyberangrepp blir samtidigt verkansgraden i de tekniska skydden allt viktigare liksom säkerheten i processer och rutiner samt det sociala skyddet; Det är därför mer relevant att tala om informationssäkerhet i termer av verksamhetsskydd.

Kursen, som är icke-teknisk i sin utformning, tar sin utgångspunkt i organisationens verksamhet och dess strategiska skyddsvärden där dessa behöver skyddas mot otillbörlig åtkomst, manipulation och förstörelse liksom att informationen ska vara tillgänglig när den behövs. 

För en organisation kan det handla om att skydda information mot en uppsättning hot för att säkerställa verksamhetens kontinuitet (exempelvis genom att säkerställa tillgång till källkod till verksamhetskritisk programvara), minimera verksamhetsrisken och maximera avkastningen på investeringar och affärsmöjligheter.

Genom bra riskhantering och ett verkansfullt och systematiskt informationssäkerhetsarbete kan ett bra skydd, liksom legal efterlevnad, uppnås. Kursen syftar därför till att ge ett helikopterperspektiv av informationssäkerhet, legala krav och best practises inom området liksom att ge verktyg till hur man får med sig ledningsgruppen på tåget. 

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till dig som är ekonomisk beslutsfattare, jurist eller rådgivare åt en ledningsgrupp. Kursen lämpar sig även för andra yrkeskategorier som behöver lära sig mer om informations- och cybersäkerhet.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Omvärldsläge och teknisk utveckling
 • Hot och sårbarheter
 • Aktörer och antagonister i cyberrymden
 • Vad innebär informationssäkerhet?
 • Vikten av systematiskt informationssäkerhetsarbete
 • Lagar och föreskrifter inom området
 • Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)
 • Riskhantering
 • Ramverk och standarder (med fokus på SS-ISO/IEC 27001)
 • Kontinuitetsplanering
 • Informationsklassificering
 • Ledning av informationssäkerheten
 • Säkerhetsorganisation
 • Säkerhetskultur
 • Fysisk säkerhet
 • Personalsäkerhet
 • Utbildning och awareness
 • Operativ IT-säkerhet utifrån ett verksamhetsperspektiv
 • Omvärldsbevakning, övervakning och mätning
 • Hotaktörsdriven cybersäkerhet
 • Incidenthantering
 • Outsourcing och kravställning
 • Rapportering och uppföljning
 • Efterlevnad
 • Kontroll och revision
 • Kontinuerlig förbättring och uppföljning
 • Ledningens genomgång
Tid Innehåll
 • Dag 1
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • Dag 2
 • 10.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.