Upphovsrätten på den digitala inre marknaden – praxis och ny reglering

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden – praxis och ny reglering

Kursen vänder sig till den som har grundläggande upphovsrättsliga kunskaper och bli uppdaterad om utvecklingen rörande upphovsrättens tillämpning i en digital miljö och få mer djupgående kunskaper om upphovsrättens EU-rättsliga dimension.

Centrala ämnen som behandlas är plattformars och andra mellanhänders rättsliga ställning, den senaste utvecklingen rörande, effekter av AI och big data samt upphovsrättens förhållande till yttrandefriheten.

Beskrivningen av gällande rätt utgår i hög grad från EU-domstolens omfattande praxis från senare år. Denna praxis läggs även till grund för en diskussion om behovet av nya upphovsrättsliga argumentationslinjer.

I kursens avslutande del behandlas det svenska genomförandet av direktivet om upphovsrätten på den digitala inre marknaden (DSM-direktivet). Här behandlas bl.a. förslagen till nya inskränkningar i ensamrätten, nya avtalslicenslösningar, den nya rätten till presspublikationer, den nya regleringen av onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll och nya regler om upphovsrätten i avtalsförhållanden.

Målgrupp

Verksamma inom IT-sektorn, advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, varumärkes- och patentombud som har behov av att hålla sig uppdaterade på utvecklingen av det immaterialrättsliga området.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Den senaste rättspraxisen om digitala upphovsrättsliga frågor från EU-domstolen och nationella domstolar
 • Ny länkningsdom från EU-domstolen. Sammanfattning av rättsläget.
 • Konsumtion av spridningsrätten även i en digital miljö?
 • Strömning och tillfälliga kopior.
 • AI och big data – hur påverkas upphovsrätten?
 • Vilka upphovsrättsliga skyldigheter har plattformar och andra mellanhänder?
 • Förelägganden om avstängning, blockering och filtrering.
 • Förverkande av domännamn för att hindra upphovsrättsintrång.
 • Vad innebär Digital Services Act (DSA) för upphovsrätten?
 • Hur argumenterar EU-domstolen i upphovsrättsliga frågor och hur påverkar det den nationella upphovsrätten?
 • Vilket utrymme finns att beakta äldre nationell praxis, doktrin etc?
 • EU-domstolens syn på inskränkningar i ensamrätten. Parodier, citat och undantag utanför upphovsrätten
 • Ny rättspraxis om upphovsrätt och yttrandefrihet från EU-domstolen och nationella domstolar
 • Vilka intressanta mål är på gång i EU-domstolen?
 • DSM-direktivet
 • Förslaget till svenskt genomförande av direktivet
 • Vilka blir de praktiska konsekvenserna?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Digitala tillämpningar (Strömning, digital konsumtion, AI och big data m.m.)
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Digitala tillämpningar (Länkning och mellanhänders rättsliga ställning m.m.)
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Förhållandet till yttrandefriheten m.m.
  • Nya EU-rättslig argumentationslinjer inom upphovsrätten
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Genomförandet av DSM-direktivet (PS)
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • Mycket bra innehåll!
 • "Bra nivå och en bra överblick över nyheter på området."
 • "Engagerande och intressanta föreläsare."
 • "Intressant. På rätt nivå och behagliga att lyssna på."
 • "Bra och engagerande"
 • "Återigen mycket bra"