Upphovsrätten på den digitala inre marknaden – praxis och ny reglering

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden – praxis och ny reglering

Kursen vänder sig till den som har grundläggande upphovsrättsliga kunskaper och som vill ha en uppdatering om upphovsrättens tillämpning i en digital miljö och få mer djupgående kunskaper om upphovsrättens EU-rättsliga dimension.

Centrala ämnen som behandlas är plattformars och andra mellanhänders rättsliga ställning, länkning, strömning, effekter av AI och big data samt upphovsrättens förhållande till yttrandefriheten.

Beskrivningen av gällande rätt utgår i hög grad från EU-domstolens omfattande praxis från senare år. Denna praxis läggs även till grund för en diskussion om behovet av nya upphovsrättsliga argumentationslinjer.

I kursens avslutande del behandlas de nya direktiven om upphovsrätten på den digitala inre marknaden (DSM-direktivet) och om sändarföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av radio- och tv-program (det nya sändningsdirektivet). Bland annat diskuteras det svenska genomförandet.

Det finns även möjlighet att istället delta digitalt via Zoom. Vid anmälan skriv "deltar digitalt" i fältet för övriga upplysningar.

Målgrupp

Verksamma inom IT-sektorn, advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, varumärkes- och patentombud som har behov av att hålla sig uppdaterade på utvecklingen av det immaterialrättsliga området.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Den senaste rättspraxisen om digitala upphovsrättsliga frågor från EU-domstolen och nationella domstolar
 • Länkning efter Svensson- och GS Media-domarna. Hur har nationella domstolar tillämpat EU-domstolens kriterier?
 • Konsumtion av spridningsrätten även i en digital miljö?
 • Strömning och tillfälliga kopior
 • Vilka upphovsrättsliga skyldigheter har plattformar och andra mellanhänder?
 • Förelägganden om avstängning, blockering och filtrering
 • Förverkande av domännamn för att hindra upphovsrättsintrång. Dom från HD. Utredningsförslag om beslag av domännamn under brottsutredning
 • Hur argumenterar EU-domstolen i upphovsrättsliga frågor och hur påverkar det den nationella upphovsrätten?
 • Vilket utrymme finns att beakta äldre nationell praxis, doktrin etc?
 • EU-domstolens syn på inskränkningar i ensamrätten. Parodier, citat och undantag utanför upphovsrätten
 • Ny rättspraxis om upphovsrätt och yttrandefrihet från EU-domstolen och nationella domstolar
 • Vilka mål är på gång?
 • DSM-direktivet
 • Det nya sändningsdirektivet
 • Hur sker det nationella genomförandet?
 • Diskussion
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Digitala tillämpningar (Strömning, digital konsumtion, AI och big data m.m.)
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Digitala tillämpningar (Länkning och mellanhänders rättsliga ställning m.m.)
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Förhållandet till yttrandefriheten m.m.
  • Nya argumentationslinjer inom upphovsrätten
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Nya EU-direktiv och deras genomförande i svensk rätt (PS)
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Anmälan är bindande för ditt företag/organisation när vi skickat bekräftelse till dig. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Vid avbokning 4-1 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 6-0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Avbokningen måste vara skriftlig och skickas till oss via mail till info@fakultetskurser.se.

Om du tecknar avbeställningsskydd gäller: Om du eller en nära släkting till dig har blivit allvarligt sjuk återbetalas hela kursavgiften förutsatt att vi fått kännedom om detta senast den aktuella kursdagen. Du måste kunna visa läkarintyg om du är sjuk eller släktskapsintyg och läkarintyg om en nära släkting är sjuk.

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.