Upphovsrätten på den digitala inre marknaden – praxis och ny reglering

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden – praxis och ny reglering

Kursen vänder sig till den som har grundläggande upphovsrättsliga kunskaper och som vill ha en uppdatering om upphovsrättens tillämpning i en digital miljö och få mer djupgående kunskaper om upphovsrättens EU-rättsliga dimension.

Centrala ämnen som behandlas är plattformars och andra mellanhänders rättsliga ställning, länkning, strömning, effekter av AI och big data samt upphovsrättens förhållande till yttrandefriheten.

Beskrivningen av gällande rätt utgår i hög grad från EU-domstolens omfattande praxis från senare år. Denna praxis läggs även till grund för en diskussion om behovet av nya upphovsrättsliga argumentationslinjer.

I kursens avslutande del behandlas de nya direktiven om upphovsrätten på den digitala inre marknaden (DSM-direktivet) och om sändarföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av radio- och tv-program (det nya sändningsdirektivet). Bland annat diskuteras det svenska genomförandet.

Målgrupp

Verksamma inom IT-sektorn, advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, varumärkes- och patentombud som har behov av att hålla sig uppdaterade på utvecklingen av det immaterialrättsliga området.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Den senaste rättspraxisen om digitala upphovsrättsliga frågor från EU-domstolen och nationella domstolar
 • Ny länkningsdom från EU-domstolen. Sammanfattning av rättsläget.
 • Konsumtion av spridningsrätten även i en digital miljö?
 • Strömning och tillfälliga kopior
 • Vilka upphovsrättsliga skyldigheter har plattformar och andra mellanhänder?
 • Förelägganden om avstängning, blockering och filtrering.
 • Förverkande av domännamn för att hindra upphovsrättsintrång.
 • Hur argumenterar EU-domstolen i upphovsrättsliga frågor och hur påverkar det den nationella upphovsrätten?
 • Vilket utrymme finns att beakta äldre nationell praxis, doktrin etc?
 • EU-domstolens syn på inskränkningar i ensamrätten. Parodier, citat och undantag utanför upphovsrätten
 • Ny rättspraxis om upphovsrätt och yttrandefrihet från EU-domstolen och nationella domstolar
 • Vilka mål är på gång?
 • DSM-direktivet
 • Det nya sändningsdirektivet
 • Hur sker det nationella genomförandet?
 • Diskussion
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Digitala tillämpningar (Strömning, digital konsumtion, AI och big data m.m.)
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Digitala tillämpningar (Länkning och mellanhänders rättsliga ställning m.m.)
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Förhållandet till yttrandefriheten m.m.
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Nya EU-direktiv och deras genomförande i svensk rätt (PS)
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • Mycket bra innehåll!
 • "Bra nivå och en bra överblick över nyheter på området."
 • "Engagerande och intressanta föreläsare."
 • "Intressant. På rätt nivå och behagliga att lyssna på."
 • "Bra och engagerande"
 • "Återigen mycket bra"
Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.