Testamentsrätt

Testamentsrätt

Testamentsrätten är en viktig och svår del av den ekonomiska familjerätten och den måste behärskas av alla som yrkesmässigt sysslar med testamenten på olika sätt. Kursen fokuserar på komplicerade frågor om upprättande, återkallelse och ogiltighet av testamente, liksom klanderprocess och handhavande i övrigt och ger en ingående kunskap om hur dessa frågor bör hanteras i praktiken. I kursen genomgås reglerna om testationshabilitet och testationsrätt. Kraven för upprättande av ordinärt testamente och nödfallstestamente, testamentsvittnenas betydelse och bevispresumtioner diskuteras. Ändring och återkallelse av testamente gås igenom. Ogiltighet på grund av nullitet, ogiltighet på formell grund (bristande testationshabilitet, formfel) och ogiltighet på materiell grund (psykisk störning, tvång, otillbörlig påverkan, svek) ägnas stor uppmärksamhet. De processuella reglerna om klander av testamente m.m. utifrån det praktiska rättslivets behov. Kursen är baserad på rättsreglerna och vägledande rättspraxis, varvid ett betydande antal rättsfall används diskuteras.

Målgrupp

Alla som yrkesmässigt sysslar med testamenten på olika sätt

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Testamente som rättshandling, avgränsning mot andra rättshandlingar för dödsfalls skull
 • Testationshabilitet, ålderskrav m.m.
 • Testationsrätt (till vem eller vad kan ett testamente riktas?), obestämda förordnanden
 • Upprättande av testamente i ordinär form, formkrav, vittneskrav, vittnesjäv, bevispresumtioner
 • Upprättande av nödfallstestamente
 • Ändring och återkallelse av testamentariskt förordnande
 • Ogiltighet av testamente på grund av nullitet resp. angriplighet
 • Ogiltighet av testamente på formell grund (bristande testationshabilitet formfel)
 • Ogiltighet av testamente på materiell grund (psykisk störning, tvång, otillbörlig påverkan, svek), genomgång av rättspraxis
 • Processuella regler, delgivning av testamente, klanderfrist, klanderprocess, bevisbörda
 • Utformning av talan, yrkanden, grunder, bevisning
 • Förhållandet till laglott, jämkning av testamente
 • Förhållandet till tolkning av testamente, overksamhet
Tid Innehåll
 • 08.30
  • Registrering och frukost
 • 09.00
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.00
  • Lunch
 • 13.00
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.00
  • Kursen avslutas