Förmynderskapsrätt

Förmynderskapsrätten är ett vidsträckt och svåröverskådligt rättsområde som måste behärskas av advokater, bankjurister och andra som sysslar rådgivning eller tvister inom detta område och av alla som arbetar vid överförmyndarnämnder i landets kommuner. I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som ska utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. 

Kursen syftar till en genomgång av väsentliga delar av ämnet och ger god kunskap om förmynderskapsrätten. I kursen gås reglerna om omyndighet och rättsföljder av omyndighet igenom, liksom reglerna om legala och förordnade förmyndare. De viktiga grunderna för godmanskap och förvaltarskap för vuxna hjälpbehövande gås igenom. Behörighet och befogenhet för ställföreträdare enligt föräldrabalken diskuteras ingående liksom tredje mans roll. Förmyndarförvaltning och tillsynsregler genomgås. Ett avsnitt ägnas åt särskild förvaltning, som har stor betydelse vid utformningen av gåvor och testamenten liksom i generationsskiften. Den nya lagstiftningen om framtidsfullmakter berörs. Kursen baseras på genomgång av rättsreglerna och av ett stort antal vägledande rättsfall. Praktiska exempel diskuteras.

Målgrupp

Advokater, bankjurister och andra som sysslar med rådgivning eller tvister inom detta område samt alla som arbetar vid överförmyndarnämnder i landets kommuner

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Omyndiga, omyndighet, bristande rättshandlingsförmåga
 • Rättsföljd av omyndighet, omyndigas avtal, omyndigas behörighet på vissa områden, återgångs- och ersättningsregler vid ogiltiga avtal
 • Gåvor till barn
 • Legala och särskilt förordnade förmyndare, medförmyndare
 • Godmanskap och förvaltarskap för vuxna hjälpbehövande, grunder och rättsföljder
 • Behörighet och befogenhet för ställföreträdare enligt föräldrabalken
 • Tredje mans ställning
 • Skadeståndsskyldighet för ställföreträdare
 • Förvaltningsregler enligt föräldrabalken, samtyckeskrav från överförmyndaren
 • Föräldrar som förmyndare, förordnade ställföreträdare
 • Särskild förvaltning
 • Särskild överförmyndarkontroll
 • Tillsynsregler, vård av huvudmans rätt i dödsbo
 • Överförmyndarens hantering, myndighetsutövning, ärenden om samtycke, redovisning och granskning, vitesföreläggande överförmyndarens skadeståndsskyldighet
 • Länsstyrelsens tillsyn
 • Framtidsfullmakter, behörighet för anhöriga
Tid Innehåll
 • 08.30
  • Registrering och frukost
 • 09.00
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.00
  • Lunch
 • 13.00
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.00
  • Kursen avslutas