Barnrätt: Samverkan och sekretess

Utbyte av information som kräver särskilda hänsyn

Det ställs allt högre krav på myndighetssamverkan i ärenden som rör barn och unga. I ärenden där myndigheter är ålagda att samverka kring barnet gäller emellertid sedvanlig sekretess. Frågor som när en handling är allmän och ska lämnas ut, eller när den är belagd med sekretess och i så fall mot vem sekretessen gäller, är vanliga frågor i samtliga verksamheter som berör barn. Det kan röra sekretess mellan myndigheter, men också i förhållande till barnets vårdnadshavare eller förälder. För att samverkan ska kunna ske effektivt måste myndigheter kunna hantera de sekretessregler som gäller på respektive område. Det är viktigt att vara medveten om vårdnadshavares skyldigheter och rättigheter samt barnets egen beslutsmognad.

Exempel på aktuella områden där frågan om samverkan och sekretess aktualiseras är anmälningsplikten till socialtjänsten när ett barn under 18 år riskerar att fara illa, socialnämndens utredning vid misstanke om att ett barn far illa, familjerättens vårdnadsutredningar i mål om vårdnad, boende och umgänge samt frivilliga insatser såsom samverkan i s.k. barnahus och den nya arbetsmodellen sociala insatsgrupper som riktar sig till unga som riskerar att bli kriminella. Ytterligare ett område där frågan om sekretess uppstår är när en förundersökning begärs ut i syfte att åberopas som bevisning i ett annat myndighetsärende eller domstolsprocess.

Kursen behandlar dels de allmänna bestämmelserna om offentlighet, sekretess och myndigheters och kommuners ansvar och befogenheter, dels de specifika sekretessreglerna m.m. som gäller vid samverkan och sekretess i barnärenden. Det innefattar frågor om informationsutbyte mellan socialtjänst och rättsväsende, uppgifter från skola, hälso- och sjukvård m.fl. Vidare berörs även frågor om barns beslutsmognad och därmed rätten att själv förfoga över frågan om sekretess samt myndigheters anmälningsplikt. Även frågan om förundersökningssekretess tas upp under kursen. Vårdnadshavarens rättigheter och ansvar som barnets ställföreträdare löper som en röd tråd genom samtliga ärenden där barn aktualiseras, varför även denna fråga behandlas.

Målgrupp

Alla som arbetar inom Socialtjänsten (öppenvården för missbruks- och beroendebehandling, utredningsenheterna, familjerätten) eller inom skolan, barnomsorgen, hälso- och sjukvården eller polisen. Åklagare, jurister eller advokater som arbetar med barnrätt.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Kursen behandlar samverkan och sekretess inom följande områden
 • Hälso- och sjukvård
 • Socialtjänst
 • Familjerätt
 • Skola
 • Polis
 • Domstol
 • Tre områden som berörs särskilt
 • Familjerättens arbete och utredning i mål om vårdnad, boende och umgänge
 • Socialtjänstens utredning vid misstanke om barn som far illa
 • Socialtjänstens arbete om unga i riskzoner - unga "på glid"
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Ulrik von Essen/ Anna Kaldal
  • Introduktion och de allmänna reglerna om samverkan och sekretess
 • 10.30
  • Fika
 • 10.40
  • Fortsättning
 • 12.00
  • Lunch
 • 13.00
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.20
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas