Den nya Bryssel I-förordningen

Den 10 januari 2015 trädde den nya förordningen om behörighet, erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen) i kraft. Förordningen baseras på det förslag till långtgående omarbetning som kommissionen lade fram i december 2010. Bland annat skulle det s.k. exekvaturförfarandet avskaffas, reglerna om domstolsbehörighet skulle göras tillämpliga även gentemot tredje land, bestämmelserna om prorogationsavtal respektive interimistiska åtgärder skulle effektiviseras och förhållandet till skiljeförfarande förtydligas. Alla förslag gick inte igenom, men det är ändå fråga om stora förändringar som trädde i kraft i januari 2015.

Under denna kurs kommer sakkunniga föreläsare att inte bara gå igenom de viktigare ändringarna i förordningen, utan också att ge en introduktion till bestämmelserna för dem som ännu inte hunnit bekanta sig med dem.

 

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister, jurister och övriga som behöver uppdateras om det förändrade regelverket kring domstolars behörighet, erkännande och verkställighet av domar.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Förordningens tillämpningsområde och uppbyggnad
 • Avskaffande av exekvaturförfarandet
 • Förhållandet till tredje land
 • Stärkande av prorogationsavtals effektivitet
 • Interimistiska åtgärder
 • Förhållandet till skiljeförfarande
 • Avtal om behörig domstol
 • Behörighet vid avsaknad av avtal
 • Indirekta och negativa behörighetsregler
 • Vägransgrunderna
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Introduktion till Bryssel I-förordningen
  • Historik
  • Förordningens tillämpningsområde och uppbyggnad
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • En översikt över förändringarna
  • Avskaffandet av exekvaturförfarandet
  • Förhållandet till tredje land
  • Stärka prorogationsavtalets effektivitet
  • Interimistiska åtgärder
  • Förhållandet till skiljeförfarande
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Domstols behörighet
  • Avtal om behörig domstol (prorogationsavtal)
  • Behörighet när inget avtalats
  • Indirekta behörighetsregler (kumulation m m)
  • Negativa behörgighetsregler (litispendens m m)
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Erkännande och verkställighet
  • Skillnaden mellan erkännande och verkställighet
  • Vägransgrunderna
  • Avskaffande av exekvaturförfarande – en bra lösning?
 • 16.30
  • Kursen avslutas