Lojalitetsplikt i aktiebolag

Otrohet mot bolagets intresse?

Frågor kring bolagsledningens lojalitetsplikt har i anledning av ett antal så kallade företagsskandaler tilldragit sig ökat intresse under senare år. Det saknas uttrycklig lagreglering rörande lojalitetsplikten och de yttre gränserna för denna är oklara. Samtidigt kan följderna för brott mot lojalitetsplikten bli allvarliga för såväl bolaget som enskilda personer.

Syftet med seminariet är att närmare belysa ett antal viktiga frågor och problem som rör lojalitetsplikten och dess närmare räckvidd. Här ser vi särskilt på begreppet vinstsyfte som är centralt för lojalitetspliktens närmare innerbörd. Ett antal praktikfall kommer att behandlas och handfasta råd lämnas i vissa avseenden. Här kommenteras aktuella rättsfall, bl.a. BDO-domen, där revisorns ansvar aktualiseras.

Här berörs även innerbörden av bolagets intresse i såväl uppgång som fall. Vi ser på händelserna i TrustBuddy och diskuterar styrelsens roll utifrån olika frågeställningar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, revisorer, styrelseledamöter och andra som arbetar med bolagsrättsliga frågeställningar.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Styrelseledamöter och VD är skyldiga att iaktta ”bolagets intresse”
 • Är det aktieägarnas gemensamma intresse eller ett särskilt bolagsintresse?
 • Har det med vinstsyftet att göra och är det i så fall ett kortsiktigt eller långsiktigt vinstintresse?
 • Hur bör styrelseledamöter i riskkapitalbolag agera med tanke på lojalitetsplikten?
 • Vad innefattar lojalitetsplikten i aktiebolag? Har den samma omfattning för alla styrelseledamöter eller kan den skilja sig åt beroende på respektive styrelseledamots engagemang i bolaget? Har den samma innebörd för styrelseledamot och VD eller finns det skillnader?
 • Hur förhåller sig lojalitetsplikten till den s.k. generalklausulen?
 • Hur förhåller sig lojalitetsplikten till jävsbestämmelserna i aktiebolagslagen? Ett par typsituationer belyses.
 • Hur bör/kan frågor om lojalitet och jäv i praktiken hanteras i styrelsen?
 • Rättsföljder och sanktioner inkl. revisorernas granskning
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Introduktion
 • 09.35
  • Styrelseledamotens ställning – är styrelseledamoten en syssloman?
  • Begreppet ”Bolagets intresse”
  • Avses aktieägarnas intresse eller ett särskilt bolagsintresse?
  • Är det ett subjektivt eller objektivt intresse?
  • Är det kopplat till vinstintresset?
  • Hur hanteras situationen att aktieägarna har helt olika intressen?
  • Koncerner
  • Styrelseansvaret
 • 10.20
  • Fika
 • 10.30
  • Lojalitetspliktens innebörd och omfattning
  • Omsorgsplikt
  • Tystnadsplikt
  • Konkurrensförbud
  • Förbud att utnyttja affärsmöjlighet
  • Jäv
  • Bonusar och avgångsvederlag
  • Uppdrag i stort antal bolag
  • Olika omfattning beroende på typ av bolag och rollen i bolaget?
  • Koden
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Generalklausulen, likhetsprincipen och rättsföljder
 • 15.00
  • Fika
 • 15.20
  • Fortsättning, rättsföljder
 • 16.30
  • Sammanfattning och praktiska tips med mera
 • 17.00
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • ”Mycket bra bredd på innehållet. Ovanligt bra nivå på denna kurs överhuvudtaget!”
 • ”Skönt med en kurs som vågar gå på djupet och bra att diskussioner uppmuntrades! De trevliga lokalerna och fina servicen satte guldkant på kursen!”
 • ”Kursen tar upp ett allt mer relevant område som ligger i tiden och resultatet var över all förväntan.”