Skiljeförfarande i tvister om VD-avtal och andra anställningsavtal

Skiljeförfarande i tvister om VD-avtal och andra anställningsavtal

Den här kursen handlar om skiljeförfarande i tvister om anställningsavtal, såsom VD-avtal och andra avtal för ledande befattningshavare. Målgruppen för den här kursen är sådana personer som upprättar anställningsavtal eller som kan hamna i tvist om dem.

Kursen behandlar frågor som när skiljeklausul i anställningsförhållanden kan anses utgöra rättegångshinder för allmän domstol, vilka särskilda regler som advokater och skiljemän måste beakta i ett skiljeförfarande i en anställningsavtalstvist och under vilka förutsättningar som skiljedom om anställningsavtal kan klandras.

Under kursen används ett praktiskt angreppsätt för att jämföra de skiljerättsliga reglerna med reglerna i allmän domstol, och vilka processtaktiska överväganden som praktiker bör göra dels under en tvist dels när de upprättar avtal med skiljeklausuler. Kursen har dessutom ett särskilt internationellt perspektiv eftersom skiljerättsliga frågor har särskilt stor betydelse då anställningsförhållandet på ett eller annat sätt är internationellt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till praktiserande jurister, skiljemän och ombud, som önskar få ökad förståelse för skiljeprocessen i Sverige och internationellt. Kursen har en särskild arbetsrättslig inriktning, men är lämplig även för andra jurister som processar.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Hur och när kan skiljeklausuler användas i anställningsavtal och kollektivavtal i Sverige och internationellt?
 • Processtaktiska möjligheter och överväganden vid arbetsrättsliga tvister och skiljeförfaranden
 • Vad bör man som ombud och skiljedomare särskilt tänka på vid ett skiljeförförande
 • Vilka förfaranderegler är lämpliga att använda i skiljeförfaranden om anställningsavtal?
 • Vilka materiella och processuella regler kommer skiljedomaren att tillämpa
 • Föreligger det litispendens mellan skiljeförfaranden och domstolsförfaranden?
 • När kan en skiljedom klandras?
Tid Innehåll
 • 09.30
  • 1. Introduktion till ämnet
  • a) Det praktiska användandet av skiljeklausuler i anställningsavtal, kollektivavtal och VD-avtal i Sverige och utlandet
  • b) Varför används skiljeklausuler i anställningsavtal, kollektivavtal och VD-avtal?
  • c) En introduktion till regelverken
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • 2. Skiljeavtalet som rättegångshinder för allmän domstol
  • a. Vad är ett giltigt skiljeavtal enligt svensk rätt?
  • i. Formell giltighet
  • ii. Materiell giltighet (=> skäliga skiljeavtal enligt 36 § avtalslagen)
  • b. Omfattas tvisten av skiljeklausulen?
  • i. Särskilt om personaloptioner och skiljeklausuler
  • ii. Särskilt om skiljeklausuler i kollektivavtal
  • c. Kan man styra tvistelösning av internationella anställningsavtal?
  • i. Jämförelse av möjligheterna att använda prorogations- respektive skiljeavtal i internationella förhållanden
  • ii. Är anställningsavtal och VD-avtal skiljedomsmässiga?
  • iii. Internationell utblick
 • 12.00
  • Lunch
 • 13.00
  • 3. Skiljeförfarande i tvister om anställningsavtal
  • a. Vilka förfaranderegler är lämpliga att använda i skiljeförfaranden om anställningsavtal?
  • b. Skiljeförfarande och regler om tvisteförhandling i kollektivavtal
  • c. Måste skiljedomaren tillämpa gällande rätt?
  • d. Effektivitetsprincipens betydelse
  • e. Föreligger det litispendens mellan skiljeförfaranden och domstolsförfaranden?
  • 4. Klander av skiljedom om anställningsavtal
  • a. Klandergrunder enligt LSF
  • b. Effektivitetsprincipens betydelse för klander av skiljedom
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • 5. Avslutande reflektioner – skiljeförfaranden i anställningsavtal i praktiken
  • a. Vad bör man tänka på när man upprättar ett anställnings- eller VD-avtal som innehåller en skiljeklausul?
  • b. Vad bör man tänka på i ett pågående skiljeförfarande om ett anställnings- eller VD-avtal?
  • c. Processtaktiska möjligheter?
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Deltagarna tycker
 • "Gav en bra insikt om rättsutveckling och teoretisk bakgrund"
 • "Erik är mycket kunnig, lättsam och trevlig, engagerad"
 • "Gav utrymme för diskussion och resonemang"
Allmän information
Anmälan är bindande för ditt företag/organisation när vi skickat bekräftelse till dig. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
 
Vid avbokning 4-1 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 6-0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Avbokningen måste vara skriftlig och skickas till oss via mail till info@fakultetskurser.se.
 
Om du tecknar avbeställningsskydd gäller: Om du eller en nära släkting till dig har blivit allvarligt sjuk återbetalas hela kursavgiften förutsatt att vi fått kännedom om detta senast den aktuella kursdagen. Du måste kunna visa läkarintyg om du är sjuk eller släktskapsintyg och läkarintyg om en nära släkting är sjuk.
 
Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.