Föräldralediga och gravida arbetstagare – Arbetsgivares rättigheter och skyldigheter

Föräldralediga och gravida arbetstagare – Arbetsgivares rättigheter och skyldigheter

Arbetstagares rätt till betald föräldraledighet infördes för knappt femtio år sedan och har sedan dess successivt utökats. Utöver ledighet har arbetstagare numer även rätt till anpassning av arbetet, visst utökat anställningsskydd och åtnjuter förbud mot missgynnande och diskriminering. EU-rätten har fortsatt betydelse för föräldraledighetsreglerna och genom ett förslag till nytt EU-direktiv kan ytterligare förändringar komma att genomföras i den svenska föräldraledigheten. Reglerna om föräldraledighet har stor ekonomisk och praktisk betydelse för arbetsgivare och ställer höga krav på arbetsgivarens kunskap om området. Genom nationell och EU-rättslig reglering har även gravida arbetstagare ett skydd mot diskriminering i arbetslivet som har samband med graviditeten. Arbetsgivare har även skyldigheter att dels skyndsamt utreda eventuella faror i gravida arbetstagares arbetsuppgifter, dels vidta åtgärder för det fall möjliga faror bedöms föreligga. Nya avgöranden från EU-domstolen är klargörande för den närmare innebörden av dessa skyldigheter.

Kursen vänder sig till dig som i yrkeslivet kommer i kontakt med anställda och arbetslednings- och ersättningsfrågor, såsom exempelvis företagsledare, HR-ansvarig, bolagsjurist eller advokat. Under kursen får du lära dig mer om föräldraledighets- och diskrimineringsfrågor från både ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Vi går igenom föräldraledighetslagen, delar av diskrimineringslagen och socialförsäkringsbalken samt ny praxis på området.

Som kursdeltagare får du fördjupad kunskap om såväl arbetsgivares rättigheter som skyldigheter i samband med arbetstagares graviditet och föräldraledighet. Hur ska arbetsgivaren agera då arbetstagare underrättar om sin graviditet, ansöker om föräldraledighet, och vad innebär arbetsgivarens skyldighet att underlätta för arbetstagare att kombinera familjeliv och arbetsliv? Vad innebär förbudet mot missgynnande på grund av föräldraledighet i praktiken, och hur samspelar det med förbudet mot diskriminering på grund av kön? Och har föräldralediga arbetstagare ett förstärkt skydd mot uppsägning av deras anställning?

Kursen innehåller både föreläsningsmoment, seminarieuppgifter som löses i grupp och gemensam diskussion om de praktiska situationer som arbetsgivare kan tänkas ställas inför.

Målgrupp

Personalchefer, HR-ansvariga, jurister, företagsledare och andra som hanterar dessa frågor samt advokater och biträdande jurister.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Rätt till ledighet och anpassning av arbetsuppgifter och arbetslivet
 • Förbud mot missgynnande på grund av föräldraledighet
 • Förbud mot diskriminering på grund av kön
 • Anställningsskydd för föräldralediga
 • Bevisbördan och rättegångsregler
 • Sanktioner
 • Aktuell praxis
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Kursen fortsätter
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Kursen fortsätter
  • Grupparbete med seminariefrågor
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Kursen fortsätter
  • Genomgång av seminariefrågor
 • 16.30
  • Kursen avslutas