Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet

Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet

Yttrandefriheten i arbetslivet har länge varit omdiskuterad. Det är särskilt frågor om sociala medier, visselblåsare som slår larm om upplevda missförhållanden samt meddelarfrihet för anställda i offentligt finansierad verksamhet som blivit aktuella. Det har på senare år tillkommit en del praxis som klargör vad som gäller. Det är fråga om domar från Arbetsdomstolen och Europadomstolen samt yttranden från JO. Det har också kommit ny lagstiftning på området. Lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden trädde i kraft den 1 januari 2017. Lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter (skola, vård och omsorg) trädde i kraft den 1 juli 2017. Redan innan lagen trädde i kraft föreslogs det att den skulle utvidgas till att omfatta även bl.a. anställda inom kollektivtrafiken (SOU 2017:41). Nu har regeringen också föreslagit att anställda vid fristående skolor ska få ett förstärkt meddelarskydd från den 1 juli 2019 (lagrådsremiss 2018-02-15, jämför prop. 2017/18:281). En ny EU-anpassad lag (2018:558) om företagshemligheter har trätt i kraft den 1 juli 2018.
 
Även den personliga integriteten i arbetslivet har länge varit uppmärksammad. Området upplevs som krångligt, eftersom det inte finns någon samlad lagstiftning. I stället är man hänvisad till ett antal vägledande avgöranden från Arbetsdomstolen, JO, Europadomstolen och Datainspektionen samt spridda bestämmelser i olika lagar, t.ex. dataskyddsförordningen (GDPR), kamerabevakningslagen, regeringsformen, Europakonventionen, brottsbalken m.fl. En offentlig utredning har lämnat förslag om registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48) och det väntas komma kompletterande förslag i slutat av april 2019 (dir. 2018:12) och 2018:110).
 
På denna kurs reder vi ut vad som kan anses gälla i dag mot bakgrund av senare års praxis. Du får också kunskap om de senaste lagstiftningsnyheterna och utredningarna på området.

Målgrupp

Arbetsgivare, arbetstagare och alla som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med dessa frågor.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Yttrandefriheten i arbetslivet
 • Särskilt om visselblåsare och sociala medier
 • Integriteten i arbetslivet
 • Personuppgifter i arbetslivet
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Yttrandefriheten i arbetslivet
  • Skillnader mellan privatanställda och offentliganställda
  • Kritikrätten och rätten till allmän debatt– Företagshemlighetslagen och andra lagstadgade tystnadsplikter
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Särskilt om visselblåsare och sociala medier
  • Får en anställd skriva vad som helst på sin privata Facebook-sida?
  • När får man slå larm till myndigheter och medier?
  • System för visselblåsning, personuppgiftslagen och offentlighetsprincipen
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Integriteten i arbetslivet
  • Alkohol- och drogtestning, läkarundersökning, utpasseringskontroller
  • Genomsökning av anställdas arbetsrum
  • Begära registerutdrag om arbetssökande och anställda
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Personuppgifter i arbetslivet
  • Privat e-post och privata filer på jobbet
  • Övervakning av anställda och prestationsmätning– Kameraövervakningslagen
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Ytterst kompetent föreläsare."
 • "Intressant och lärorik kurs. Låg på en bra nivå!"
 • "Erfaren och kunnig föreläsare."
 • "Fantastiskt kunnig och intressant att lyssna till."
 • "Innehållet var jätteintressant och kursarrangören är väldigt proffsig i hela sitt upplägg."