Hem

Kurser i tillsyn

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Tillsyn är ett demokratiskt verktyg. I grunden är tillsyn en förutsättning för att lagar och förordningar som beslutas av riksdag och regering upprätthålls. Medborgare ska kunna vara säkra på att de lagar och regler som har beslutats av riksdagen och regeringen också följs. Tillsynen säkerställer att medborgare- och företagsintressen tas till vara. Tillsynsmyndigheterna är skyldiga att ta upp en fråga om ingripande och påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse, en dom eller andra beslut. Den tillsyn som genomförs ska också bidra till att lagar, förordningar och föreskrifter tolkas på ett liknande sätt i hela Sverige.

Kursen Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar erbjuder deltagarna fördjupning och reflektion kring tillsynen i praktiken och dess specifika förutsättningar. De formella och materiella krav på tillsynsbeslut som måste beaktas vid myndighetsutövning gentemot enskilda behandlas under kursen Tillsynens rättsliga fas. Kursen behandlar såväl handläggningens formella aspekter som efterföljande processföring i domstol vid överklagade ärenden.

Statliga och kommunala myndigheters rättsliga befogenheter ger dem makt som felaktigt använd kan äventyra rättssäkerhet och människors värde. För att motverka detta är också myndighetsutövningen kringgärdad av ett omfattande regelverk, vilket i sin tur kräver att myndigheternas uppgifter delegeras till personer som har tillräcklig rättsmedveten kompetens att genomföra dem. Kursen Tillsyn och rättssäkerhet inom statlig och kommunal myndighetsutövning riktar sin uppmärksamhet till just rättssäkerheten i myndighetsutövningen och ger samtidigt tillfällen att redovisa och diskutera konkreta exempel.

Förmynderskapsrätten är ett vidsträckt och svåröverskådligt rättsområde. I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som ska utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. I kursen Förmyndarskapsrätt genomgås förmyndarförvaltning och tillsynsregler.

  • Kommande kurser
  • Nya kurser
  • Ej schemalagda kurser
Kurser i arbetsrätt
13 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
26 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
4 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
5 kommande kurser

Kurser i europarätt
11 kommande kurser

Kurser i familjerätt
7 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
10 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
10 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
4 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
42 kommande kurser

Kurser i processrätt
22 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i skatterätt
2 kommande kurser

Kurser i straffrätt
8 kommande kurser

Kurser i tillsyn
12 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Dessutom har vi...
8 kommande kurser

Funckens gränd 1
Kurslokal

Fem små hus
Kurslokal