Hem

Kurser i straffrätt

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Straffrätten är en del av den offentliga rätten och handlar således om offentligrättslig maktutövning. Rättsområdet straffrätt behandlar förhållandet mellan staten och individen på just området för brott och straff. Straffrätten fastställer de handlingar som är kriminaliserade och vilka straff eller andra brottspåföljder som kan utdömas. Brottsbalk (1962:700) (BrB) innehåller dels allmänna regler som är gemensamma för samtliga eller flertalet brott i BrB, dels en systematiserad brottskatalog som upptar större delen av BrB. 

Till straffrättens allmänna del hör de allmänna regler och principer som anger grundläggande förutsättningar för om en viss gärning utgör brott samt för om en viss gärning är straffbar. De allmänna brottsförutsättningarna hanteras inom ramen för det s.k. brottsbegreppet. Vad avser brottsbegreppet handlar det schematisk om att avgöra om rekvisiten för otillåten gärning (gärningsrekvisit), eller objektiva rekvisit, är uppfyllda samt om rekvisiten för personligt ansvar (ansvarsrekvisit), eller subjektiva rekvisit, är uppfyllda. 

För att en otillåten gärning ska vara förövad krävs dels att gärningen är brottsbeskrivningsenlig, dvs. att rekvisiten i ett straffbud är uppfyllda, dels att gärningen inte kan anses rättfärdigad med hänvisning till vissa ansvarsfrihetsgrunder. 

För att personligt ansvar ska kunna utkrävas fordras dels att krav på uppsåt alternativt oaktsamhet är uppfyllda, dels att gärningspersonen inte kan anses ursäktad med hänvisning till särskilda ansvarsfrihetsgrunder.

Vad avser straffbarhetsbetingelser utanför brottsbegreppet måste klargöras bland annat att vissa processuella krav är uppfyllda samt att gärningspersonen är tillräckligt gammal för att straffas samt att brottet inte är preskriberat. 

Påföljdssystemet och påföljdsbestämning. Till brottspåföljder hänförs, dels de allmänna straffen fängelse och böter, dels påföljderna villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård. 

Internationell straffrätt. Sverige utgör en del av en internationell gemenskap och straffrätten utgör till stor del en integrerad del av denna. Internationella och komparativa inslag förekommer på våra kurser i straffrätt. 

Målsägandebiträde. Den som utsatts för brott kan ha rätt till ett målsägandebiträde, vilken utses av tingsrätten. Att vara målsägandebiträde är ett omfattande och inte helt okomplicerat uppdrag som bland annat kräver goda kunskaper i straff- och processrätt samt i skadeståndsfrågor. I vårt kursutbud finns kurser som vänder sig till dig som redan åtar sig uppdrag som målsägandebiträde eller som planerar att göra det.

Offentlig försvarare. Den som är misstänkt för ett allvarligt brott eller har anhållits har alltid rätt till en offentlig försvarare. Beroende på omständigheterna i fallet kan den misstänkte även i andra fall ha rätt till offentlig försvarare. Den som åtar sig ett uppdrag som offentlig försvarare har att utföra uppdraget med en kvalité som säkerställer den misstänktes rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i Europeiska konventionen. I våra kurser för försvarare ges kunskaper för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven.

Narkotikabrott. En av de viktigaste lagarna inom straffrätten är Narkotikastrafflag (1968:64) som utgör en så kallad speciallagstiftning. De senaste åren har straffbedömningen ändrats gällande narkotikabrotten. Vi håller kurs om narkotikabrott och narkotikamål där kursen utreder begreppen om preparaten och rättsprocessen.

Korruptionsbrott. Korruption är ett komplext ämne, inom vilket det ständigt pågår en diskussion kring mutor och maktmissbruk. Varje transaktion som är ägnad att påverka någon i hans tjänsteutövning är otillbörlig och kan medföra straff. Lagen reglerar bland annat vad som räknas som tagande respektive givande av muta, vilket är en form av korruption. Vår kurs ger svar på hur korruptionen påverkar, hur man bäst förebygger korruptionsrisker och hanterar kriser när det uppstår misstanke om korruption.

  • Kommande kurser
  • Nya kurser
  • Ej schemalagda kurser
Kurser i arbetsrätt
14 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
27 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
4 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
5 kommande kurser

Kurser i europarätt
11 kommande kurser

Kurser i familjerätt
7 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
10 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
10 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
4 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
44 kommande kurser

Kurser i processrätt
22 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i skatterätt
2 kommande kurser

Kurser i straffrätt
8 kommande kurser

Kurser i tillsyn
13 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Dessutom har vi...
9 kommande kurser

Funckens gränd 1
Kurslokal

Fem små hus
Kurslokal