Hem

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Bankrätt. Bankrätt är det juridiska område som reglerar de för bankernas verksamhet betydelsefulla delarna av juridiken. 

Under bankrätten faller exempelvis tjänster såsom: betalningsförmedling, inlåning (sparande) och värdepappershandel. Ett bolag som erhållit tillstånd att bedriva bankrörelse är underkastat regelverket i bankrörelselagen och står under Finansinspektionens tillsyn. Banker har en lagstadgad skyldighet att inte röja enskilda kunders förhållanden till utomstående, detta är den omtalade banksekretessen. 

Banker har en skyldighet att ta emot allmänhetens sparmedel s.k. kontraheringsplikt. Denna skyldighet sträcker sig dock inte utöver att ta emot inlåning. Således kan banken mycket väl vägra att erbjuda andra tjänster. Vidare omfattas även banker av det allmänna diskrimineringsförbudet i brottsbalken vilket innebär att banken inte får diskriminera gentemot vissa kunder.

Bank- eller finansieringsrörelse får, med vissa undantag, drivas endast efter tillstånd från Finansinspektionen. Förutsättningarna för att driva bank- eller finansieringsrörelse framgår av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse. För sparbanker finns även regler i sparbankslagen (1987:619) och för medlemsbanker i lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

Finansmarknadsrätt. Finansmarknaden och dess aktörer hårdbevakas av media och av allmänheten. Efter de senaste årens händelser på finansmarknadsområdet har regelverket utsatts för stora prövningar samtidigt som betydelsen av grundkunskap på området har hamnat i fokus. Alla som arbetar inom den finansiella sektorn eller kommer i kontakt med finansmarknadsfrågor förväntas ha god kännedom om det gällande regelverket och anknytande praxis.

Fakultetskurser har ett brett utbud av kurser i bankrätt och i finansmarknadsrätt. Genom att gå kurs i bankrätt samt kurs i finansmarknadsrätt ges deltagarna ökad förståelse och kunskap om den svenska kreditmarknaden.

Kreditmarknaden är den marknad staten, kommunerna, bankerna och företagen får en betydande del av sin finansiering. Den kostnad som dessa aktörer får betala när de lånar upp pengar på denna marknad kommer i förlängningen även att ha en stor påverkan på vilken ränta du får betala på ditt bolån, vilken ränta du får på ditt sparkonto och vilken avkastning som du får på ditt pensionssparande. Om kreditmarknaden inte fungerade skulle det vara svårt för staten att klara sina utbetalningar av löner till sina anställda och ge bidrag till sina medborgare. Även bankerna och flera av våra storföretag skulle ha svårt att sköta sin verksamhet om de inte hade tillgång till denna marknad där de får en betydande del av sin finansiering. 

Kreditmarknaden har tre stora uppgifter. Dels kanalisera resurser från de med överskott på sparande till dem som måste låna till investeringar och konsumtion. Dels omfördelar den risker mellan individer och företag och bidrar till att de som är villiga att ta risker tar över dessa från dem som föredrar en säkrare avkastning. Dels skapar kreditmarknaden likviditet och betalningsmedel. 

Ränte- och obligationsmarknaden. Den svenska marknaden för räntebärande instrument, den så kallade räntemarknaden, brukar delas in i penningmarknaden och obligationsmarknaden. På penningmarknaden handlas instrument med en kort löptid (oftast upp till ett år) som statsskuldväxlar och bank- och företagscertifikat. På obligationsmarknaden handlas med instrument som har en löptid från ett år och längre. De stora huvudkategorierna bland de aktörer som ger ut instrument på räntemarknaden är staten, bolåneinstitut och banker, företag, kommuner och offentliga institutioner.  

Företagsobligationer. Företagsobligationer är en starkt växande del av den svenska kreditmarknaden. Fler och även lite mindre företag har nu möjlighet att komma ut på marknaden. Även nya grupper av investerare har börjat intressera sig för företagsobligationer. Nya fonder som specialiserar sig på investeringar i krediter har startats, samtidigt som försäkrings- och livbolagen blivit mer intresserade av att hålla en del av sina placeringar i företagsobligationer. Detta bidrar till att det finns ett ökat behov av information kring hur denna marknad fungerar. Trots att det finns vissa likheter mellan att investera i ett företags aktier och dess obligationer finns det också vissa mycket viktiga skillnader. 

Fakultetskurser erbjuder kurs om företagsobligationer, kursen behandlar bl.a. marknaden, kreditrisken och dokumentationen. Kursen ger en översikt av denna växande marknad. Kurs om företagsobligationer ger även en förståelse för typiska svenska företagsobligations villkor och insikt i en del tillämpningsfrågor och problem som uppkommit på marknaden hittills. 

Betaltjänstlagen och elektroniska pengar. Den 1 maj 2018 trädde ett antal nya regler i betaltjänstlagen i kraft. Den nya versionen av betaltjänstlagen innehåller regler om ansvaret för obehöriga transaktioner, alltså betalningar som kontohavaren inte har godkänt, och nyheter som bestämmelser om så kallade betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster. Ändringarna i betaltjänstlagen lagen bygger på ett direktiv från EU, ofta kallat PSD2.

Det ställs stora krav på betaltjänstleverantörer och utgivare av elektroniska pengar. I vårt kursutbud finns kurser som behandlar betaltjänstlagen samt elektroniska pengar. Kurs om betaltjänstlagen tar upp viktiga avtal och villkor gentemot användare. Kursen tar även upp tillsynsfrågor inklusive aktuella beslut av Finansinspektionen rörande betaltjänstlagen. Aktuella förändringar i regelverket, särskilt det andra betaltjänstdirektivet, PSD2, behandlas under kurs om betaltjänster. 

Kurs om elektroniska pengar diskuterar hur betaltjänstmarknaden ser ut och vilka krav som ställs på de som tillhandahåller betaltjänster både i form av rörelseregler och uppföranderegler. Regler som ska fastställas av Europakommissionen och EBA i form av tekniska standarder kommer att behandlas under denna betaltjänstlag kurs. Under kursen berörs även betalkontodirektivet och förordningen om förmedlingsavgifter vid kortbaserade betalningstransaktioner. Gränsdragningsfrågor mot lånebaserad crowdfunding (P2P, P2B, B2B) och kreditgivning till konsumenter tas även upp under kursen.


  • Kommande kurser
  • Nya kurser
  • Ej schemalagda kurser
Kurser i arbetsrätt
14 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
27 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
4 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
5 kommande kurser

Kurser i europarätt
11 kommande kurser

Kurser i familjerätt
7 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
10 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
10 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
4 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
44 kommande kurser

Kurser i processrätt
22 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i skatterätt
2 kommande kurser

Kurser i straffrätt
8 kommande kurser

Kurser i tillsyn
13 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Dessutom har vi...
9 kommande kurser

Funckens gränd 1
Kurslokal

Fem små hus
Kurslokal