Hem

Tillsyn och rättssäkerhet inom statlig och kommunal myndighetsutövning

Tillsyn och rättssäkerhet inom statlig och kommunal myndighetsutövning

Redan i grundlagen slås det fast att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Principer som kan vara nog så svåra att bevaka i en pressad och föränderlig värld när t.ex. miljökrav ställs mot hotade arbetstillfällen, när akuta politiska beslut ställs mot förvaltningsrättsliga principer.

Principer som ska vara vägledande för både myndighetsutövare och politiker.

Statliga och kommunala myndigheters rättsliga befogenheter ger dem makt som felaktigt använd kan äventyra rättssäkerhet och människors värde. För att motverka detta är också myndighetsutövningen kringgärdad av ett omfattande regelverk (bland annat genom den nya förvaltningslagen) vilket i sin tur kräver att myndigheternas uppgifter delegeras till personer som har tillräcklig rättsmedveten kompetens att genomföra dem.

Kursen ger en genomgång av den nya förvaltningslagen och kommunallagen med särskilt fokus mot myndighetsutövning i den kommunala organisationen, som omfattas av de båda regelverken. Kursen riktar sin uppmärksamhet till just rättssäkerheten i myndighetsutövningen och ger samtidigt tillfällen att redovisa och diskutera konkreta exempel. 

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
 • Byråkratins historia
 • Vår syn på byråkrati har förändrats
 • Vad är myndighetsutövning över tid
 • Vad är rättssäkerhet?
 • Förvaltningsrättens tre fundament: Legalitet, objektivitet och proportionalitet
 • Vad innebär rättssäkerhet för lagstiftaren, myndigheten och allmänheten
 • Vad innebär myndighetsutövning under lagarna?
 • Förväntningar och verklighet
 • Offentliga organisationer och deras beslutskultur
 • Vilka beslut kan en myndighet fatta?
 • Handläggning eller service?
 • Proaktiva och reaktiva styrinstrument
 • Officialprincipen
 • Utredningsskyldighet och bevisning
 • Organisationsprincip, politik och myndighetsutövning under lagarna
 • Ämbetsverkens avsedda funktion
 • Ministerstyre, ett par exempel
 • Legala vägar för regeringsinflytande
 • Samhällets regelhierarki ur ett förvaltningsperspektiv och vår förvaltningslag
 • Förvaltningslagen och sammanhängande regelverk
 • En modern och rättssäker förvaltning – Vad innebär den nya förvaltningslagen?
 • Sekretess och offentlighet
 • Vad innebär skicklighet och opartiskhet?
 • Särskilda förvaltningsfrågor för handläggare och beslutande
 • Översiktligt om offentlighet och sekretess
 • Om rätten att vara skiljaktig enligt förvaltningslagen och om avsaknaden av sådan rätt för en kommuntjänsteman
 • Om meddelarfrihet
 • Tillsyn och överprövning av förvaltningsbeslut
 • Om konsten att arbeta inom en politiskt styrd organisation – praktiskt om myndighetsvardag och myndighetspolitik
 • Olika former av organisatorisk uppbyggnad, olika former av inflytande
 • Vad vill lagstiftaren och vad vill kommunen?
 • Vad är politikens roll vid myndighetsutövning ?
 • Hur hanterar man lagstiftarens uppdrag vid tydlig politisk styrning?
 • Myndighetsbeslut som går emot andra delar av kommunen?
 • Känsliga ärenden – om jäv och korruption i stora och små myndighetsorganisationer
 • Framtiden – tilltro eller förakt
 • Konsten att stärka rättssäkerheten vid myndighetsutövning
 • Rättssäkerhet i en föränderlig tid
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen slutas
 • Engagerade föreläsare som vävde in exempel från verkligheten vilket gjorde att det blev lättare att förstå.
 • Det var ett intressant ämne och föreläsarna var kunniga och väl förberedda.
 • Jättebra samspel mellan kursledarna. De kompletterade varandra bra.

Anmälan till kurs

 • 14 februari 2019

  Kl 09.30-16.30

 • Tillsyn och rättssäkerhet inom statlig och kommunal myndighetsutövning

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  6 200 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

Föreläsare

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar med statlig tillsyn på myndigheter eller inom ramen för kommunernas bemyndigande att utföra statlig tillsyn samt andra personer som i sitt yrke behöver goda kunskaper inom området.

Läs även om

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Tillsynens rättsliga fas

Kurs i Allmän förvaltningsrätt

Kurs i offentlighet och sekretess

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning