Hem

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Kursen vänder sig till handläggare och chefer inom offentlig förvaltning som arbetar med både operativ tillsyn i form av myndighetsutövning och tillsyn genom vägledning och information. Kursen erbjuder deltagarna fördjupning och reflektion kring såväl allmänna förvaltningsfrågor av rättslig karaktär, som tillsynens specifika förutsättningar. Tid för sådan reflektion erbjuds sällan i handläggarens vardag. Tid ges att diskutera och fördjupa sig kring frågor som rör exempelvis prioriteringar, myndighetssamarbete, handläggarens/chefens överväganden vid muntliga frågor om förhandsbesked i ärenden, ”känsliga ärenden” inom en myndighet och rätten att vara skiljaktig, vad som ingår i korrekt kommunicering av handlingar, gränssnitt mot straffrätten, bundenhet av tidigare beslut mm samt parters berättigade krav på en rättssäker handläggning i vid bemärkelse.

Kursinnehållet är anpassat och framtaget för att spegla tillsynspersonalens vardag, oavsett fackmässig bakgrund eller inom vilket politikområde den egna myndigheten verkar. Utgångspunkten i kursen är att myndighetsutövning förutsätter ett likartat förhållningssätt och likartad problemlösning oavsett myndighet och att tjänstemän från olika myndigheter utvecklas genom att finna dessa gemensamma nämnare.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
 • Tillståndsprövningens betydelse för myndighetens möjlighet att agera
 • Legala  och faktiska begränsningar genom rättskraftiga tillstånd
 • Omprövningar
 • Myndighetens medverkan till formulering av effektiva beslut och villkor i prövningsärenden
 • Kan/bör en och samma tjänsteman hantera såväl tillsyns- som prövningsärenden?
 • Förutsättningar för myndighetsorganisationer att utveckla god beslutskultur
 • Tillsynen i praktiken
 • Rättsliga och ekonomiska faktorer
 • Koncentration på klagomålsärenden?
 • Bedriva egeninitierad tillsyn?
 • Förhandsbesked i ärenden
 • Säker handläggning
 • Sekretessfrågor
 • Bevisbörda i tillsynen
 • Brottsanmälan samt frågor om att driva tillsyn vidare, samtidigt med pågående brottsutredning
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Introduktion till området
  • Tillsyn och tillsynsobjekt
  • Tillsynsinstrumentet som styrmedel för att effektuera de politiska målen
  • Distinktionen proaktiva och reaktiva styrmedel
 • 10.30
  • Fika
 • 10.45
  • Aspekter av tillsyn
  • Kontroll
  • Uppföljning
  • Information
  • Rådgivning
  • Stödjande
  • Främjande verksamhet
  • Vad är prövnings- respektive tillsynsfrågor?
  • Tillsynspraktik och tillsynskampanjer
 • 11.30
  • Tillsyn och god organisations- och beslutskultur med handläggarkompetens och tjänstemannaintegritet i fokus
  • Utrymme för diskussion
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Skrivandets konst: Om och hur välskrivna beslut och villkor ger underlag för effektiv tillsyn
  • Disposition, juridisk formalia och skrivandets konst
 • 14.30
  • Fika
 • 14.45
  • Praktisk övning!
  • Övningar och exempel anpassade till deltagarnas respektive bakgrunder och nuvarande arbetsuppgifter. Preciseras vid kurstillfället
 • 16.15
  • Avslutande diskussion och återkoppling
 • 16.30
  • Kursen avslutas
 • "Fantastisk föredragshållare som lyckas fånga lyssnarens intresse genom att själv brinna för ämnet och tycka om att tala inför publik. Även kunnig i sitt ämne och oerhört entusiasmerande."
 • "Föreläsaren gör kursen intressant och spännande, något som är särskilt svårt att lyckas med när det gäller tillsyn."
 • "Intressant och lärorikt som väckte nya tankar och perspektiv.
 • "Mycket kunnig och energisk föreläsare med bra bredd på innehållet."
 • "Bra och relevanta exempel från verkligheten."
 • "Kunnig och inspirerande. Mycket energi och lyhördhet inför de frågor och utmaningar vi deltagare har i vår dagliga verksamhet"

Anmälan till kurs

 • 13 februari 2019

  Kl 09.30-16.30

 • Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  5 500 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

Föreläsare

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar med statlig tillsyn på myndigheter eller inom ramen för kommunernas bemyndigande att utföra statlig tillsyn samt andra personer som i sitt yrke behöver goda kunskaper inom området.

Läs även om

Tillsynens rättsliga fas

Särskilda registerförfattningar för myndigheter

Kurs i Allmän förvaltningsrätt

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

Kurs i offentlighet och sekretess