Hem

Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Ur ett offentligrättsligt och praktiskt perspektiv

Psykiatrirätt är komplext med många rättsliga och praktiska svårigheter. De rättsliga mål och krav som finns på området är sällan överensstämmande med den verklighet som många psykiatripatienter befinner sig i. För att bena ut denna problematik leds kursen av två experter, en disputerad forskare och en advokat med lång erfarenhet av att företräda klienter i psykiatrimål.

Fokus kommer att ligga på att förtydliga vilka rättigheter som står på spel samt hur tvångsvårdslagstiftningen begränsar den enskildes rätt till självbestämmande och integritet. Kursen illustrerar hur en rättslig argumentation kan föras rent praktiskt i det enskilda fallet. Vidare diskuteras den svåra balansgång som det ofta innebär att företräda en klient med en allvarlig psykisk sjukdom.

Kursen består dels av föreläsning och dels interaktiva case-baserade moment, med syfte att på djupet konkretisera områdets specifika problematik.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Psykiatrirätten ur ett offentligrättsligt perspektiv
 • Kolliderande och överlappande intressen: autonomi, vårdbehov och samhällsskydd
 • Materiella och formella rekvisit i LPT och LRV
 • Förhållandet till HSL, PSL, patientlagen m.m.
 • Patientens rättigheter enligt RF 2 kap och Europakonventionen, inklusive centrala rättsfall från Europadomstolen och HFD
 • Betydelsen av legalitet, objektivitet och proportionalitet vid psykiatrisk
 • tvångsvård
 • Praktiskt om hur ett psykiatrimål hanteras "från ax till limpa”
 • Oftast får det offentliga biträdet förordnande och handlingar bara någon dag innan mötet med klienten. Hur ska logistiken hanteras?
 • Mötet med klienten och avdelningspersonalen
 • Sekretess och utfående av journaler
 • Hur du förmedlar innehållet i handlingarna, lagstiftningen och följderna av en ansökan så att klienten förstår innehållet
 • Hur du, ofta på kort tid, lyckas etablera en bra kontakt med klienten och får fram nödvändig information inför förhandlingen
 • Balansgången mellan klientintresset och psykiatrins samt domstolens krav på effektivitet
 • Hur du agerar i rätten när klienten önskar att du som biträde framför och argumenterar för klientens ståndpunkt trots att den i andras ögon kan förefalla orimlig
 • Hur överklaganden hanteras
Tid Innehåll
 • 08.30
  • Registrering och frukost
 • 09.00
  • Introduktion
 • 09.15
  • Frivillighet och tvång i teori och praktik – det offentligrättsliga landskapet och dess praktiska implikationer.
 • 10.15
  • Fika
 • 10.30
  • Tvångsvård med stöd av LPT respektive LRV, formella och materiella rekvisit.
 • 12.00
  • Lunch
 • 13.00
  • Case 1: LPT
 • 14.30
  • Fika
 • 14.45
  • Case 2: LRV
 • 16.00
  • Diskussion om advokatetik och processföring
 • 16.45
  • Avslutning
 • 17.00
  • Kursen avslutas

Föreläsare

Målgrupp

Huvudsakligen advokater och biträdande jurister som är ombud i mål om psykiatrisk tvångsvård. Även andra personer som kan behöva utökad kunskap kring psykiatrirätt.

Läs även om

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Försvararens uppdrag