Hem

Upphovsrätten i en digital miljö – den senaste utvecklingen

Upphovsrätten i en digital miljö – den senaste utvecklingen

Ensamrättens tillämpning, rättsliga strategier mot intrång på nätet, skyddet för datorprogram och databaser m.m.

Den digitala miljön innebär ständigt nya utmaningar för upphovsrätten. Under kursen presenteras ensamrättens utformning och tillämpning i en digital miljö. Olika rättsliga strategier mot intrång på nätet analyseras.

Det upphovsrättsliga skyddet för datorprogram och databaser behandlas särskilt, liksom skyddet för tekniska skyddsåtgärder.

De senaste årens domar från EU-domstolen har visat att EU-rätten numera är den helt centrala normkällan när upphovsrätten ska tillämpas i en digital miljö. Kursen är därför i stor utsträckning uppbyggd kring denna rättspraxis.

Senaste nytt: EU-domstolen om länkning, föreläggande om blockering av webbplatser och s.k. metasökmotorer.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vilka åtgärder faller under ensamrätten i en digital miljö?
 • Exemplarframställningsrätten anpassning
 • Vad utgör en överföring till allmänheten?
 • Hur långt sträcker sig harmoniseringen?
 • Tillfälliga kopior
 • Kan rättighetshavaren förhindra digital åtkomst till ett verk?
 • EU-domstolens tolkning av artikel 5.1 i Infosoc-direktivet (11 a § upphovsrättslagen)
 • Vilka andra undantag kan bli tillämpliga?
 • HDs dom i Tumnagel-målet m.m.
 • Kopiering för privat bruk från olovlig förlaga
 • Konsumtion av spridningsrätten för digitalt nedladdade exemplar (Usedsoft-domen)?
 • Upphovsrättsliga förfoganden vid användning av molntjänster
 • Vem framställer exemplaren?
 • Kopiering för privat bruk?
 • Innebär tillgängliggörande på nätet ett underförstått samtycke till vissa former av utnyttjande?
 • Resonemang i doktrin och utländsk praxis
 • Omfattas länkning av ensamrätten?
 • EU-domstolens dom i Svensson-målet
 • Vilka slutsatser kan dras?
 • Medverkansansvaret för tjänstetillhandahållare på nätet
 • Vilka slutsatser kan dras av Pirate Bay-domen m.m.
 • Domstolsförelägganden mot internetleverantörer
 • Hur kan ett föreläggande utformas i ljuset av EU-domstolens domar i bl.a. Sabam- och UPC-målen?
 • Avstängning, blockering och filtrering?
 • Praxis om hur ansvarsfrihetsreglerna i E-handelsdirektivet ska tolkas
 • Förhållandet till BBS-lagens regler (lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor)
 • Skyddet för datorprogram i ljuset av EU-domstolens domar i BSA-, SAS Institute- och UsedSoft-målen
 • Vad skyddas egentligen?
 • Har en licenstagare rätt att göra ändringar i programmet?
 • Hur bör licensavtal och utvecklingsavtal utformas i detta hänseende?
 • Under vilka förutsättningar kan databaser skyddas av upphovsrätt respektive sui generis-rätten?
 • EU-domstolens praxis
 • Informationsföreläggande mot Internetleverantörer
 • Vilka konsekvenser får EU-domstolens dom och HD:s beslut i ePhone-ärendet?
 • Skyddet för tekniska skyddsåtgärder enligt upphovsrättslagen
 • Vilka beteenden kan förhindras?
 • Marknadsdomstolens praxis m.m.
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Ensamrättens tillämpning i en digital miljö
  • EU-rättens växande betydelse
  • EU-domstolens praxis om ensamrätten
  • Överföring till allmänheten
  • Hur långt sträcker sig ensamrätten till tillgängliggörande på nätet? HD:s beslut i ePhone-ärendet m.m.
  • Exemplarframställningsrätten, tillfälliga exemplar m.m.
  • En rätt att hindra access? Infopaq-målen från EU-domstolen m.m.
  • Vissa centrala inskränkningar i en digital miljö
  • Inskränkningarnas tillämpning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning, ensamrättens tillämpning i en digital miljö
  • Konsumtion av spridningsrätten beträffande nedladdade exemplar? EU-domstolens dom i UsedSoft-målet
  • Länkning och tillhandahållande av teknik som överföring?
  • Vem förfogar över verket vid användning av molntjänster? Kopiering för privat bruk?
  • Underförstått samtycke genom publicering på nätet?
 • 12.00
  • Lunch
 • 13.00
  • Rättsliga strategier mot intrång på nätet
  • Olika typer av intrång (fildelning, piratstreaming, molntjänster m.m.)
  • Möjligheter att hålla den egentliga intrångsgöraren ansvarig
  • Fildelningsmål i domstol: Beviskrav och straffvärde
  • Medverkansansvar för tillhandahållare av kommunikationstjänster
  • Pirate Bay-domen och annan rättspraxis
  • Polisen och åklagares arbete mot upphovsrättsintrång på nätet
  • Regler om informationsföreläggande (IPRED)
  • HD:s beslut i ePhone-ärendet m.m.
  • Föreläggande mot tekniska mellanhänder
  • Svensk och internationell rättspraxis om krav på avstängning, blockering och filtrering
  • Förverkande av domännamn
  • Allmän utvärdering av olika strategiers effektivitet
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Datorprogram och databaser
  • Det upphovsrättsliga skyddet för datorprogram i ljuset av EU-domstolens praxis
  • Vad skyddas egentligen: Programkod, programkodens struktur, programspråk, funktioner, grafiska och tekniska gränssnitt, inbyggda program?
  • ”Behöriga användares” rätt att förfoga över ett program
  • Vem omfattas och hur långt sträcker sig rätten?
  • Ändringsrätt m.m.
  • Databasskyddet
  • Upphovsrättsligt skydd respektive skydd enligt sui generis-rätten
  • EU-domstolens och nationella domstolars praxis
 • 15.45
  • Tekniska skyddsåtgärder
  • Skyddet enligt 6 kap. upphovsrättslagen
  • Vilka tekniska åtgärder skyddas och på vilket sätt?
  • Förhållandet till det upphovsrättsliga skyddet
 • 16.00
  • Den rättspolitiska diskussionen, reformförslag
  • Den rättspolitiska debatten om upphovsrätten
  • Vad går kritiken ut på och vad kan göras?
  • Vad är på gång? Reformförslag m.m.
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Föreläsare

Målgrupp

Verksamma inom IT-sektorn, advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, varumärkes- och patentombud som har behov av att hålla sig uppdaterade på utvecklingen av det immaterialrättsliga området.