Hem

Speciell fastighetsrätt

Speciell fastighetsrätt

Speciell fastighetsrätt reglerar fastighetsindelningen och rättigheter kopplade till fastigheter. I vissa fall kan, med eller utan fastighetsägarnas medgivande, både fastighetsägare, juridiska personer och det allmänna tillförskaffa sig både mark från andra fastigheter och rättigheter belägna på andras fastigheter.

Ämnet speciell fastighetsrätt ingår normalt inte på juristutbildningen och skiljer sig på många sätt från annan juridik. Ämnet upplevs därför som krångligt när man väl kommer i kontakt med det. Kursen strukturerar upp regelverket så att det bli överblickbart och behandlar även processuella frågor både i lantmäteriförrättningen och vid överprövning i mark- och miljödomstolen.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Föreläsarna Göran Stenman och Sören Karlsson - Kombinationen jurist och lantmätare - ger bredd både inom fastigets- och processuella frågor
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Fastighetsbildningslagen, åtgärder och förutsättningar
  • Värderingsfrågor
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Närmare om ledningsrättslagen, anläggningslagen och väglagen
 • 14.30
  • Fika
 • 14.45
  • Processen vid Lantmäteri och domstol
 • 16.45
  • Kursen avslutas

Föreläsare

Målgrupp

Kursen är i första hand inriktad mot jurister, men också andra verksamma inom fastighetsrätten, som önskar förbättra sina kunskaper rörande speciell fastighetsrätt, processföring i mark- och miljödomstolarna samt de materiella regler som gäller för den speciella fastighetsrätten.