Hem

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada 

En problemorienterad analys av försäkringslösningar, villkor och praxis

Ansvarsförsäkringar för ren förmögenhetsskada, omfattande t.ex. VD- och styrelseansvar, professionsansvar och förmögenhetsbrott, blir allt mer vanligt förekommande på den svenska försäkringsmarknaden. Antalet skador under dessa försäkringstyper ser ut att tillta samtidigt som skadornas storlek drivs uppåt.

I takt med att försäkringsmarknaden har globaliserats har försäkringsvillkoren influerats av utländska jurisdiktioner, särskilt från Storbritannien och USA. Dessa förhållanden medför att det ställs allt högre krav på kunnandet hos dem som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med frågor kring ansvarsförsäkringens tolkning och tillämplighet.

Syftet med kursen är att kursdeltagaren ska få en fördjupad insikt om de problemställningar som är specifikt förknippade med ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada.

Heldagskursen består av två delar.

Del 1: Ansvarsförsäkringsavtalet

Under denna del belyses olika ansvarsförsäkringstyper och sambandet med skadeståndsreglerna. Vidare behandlas villkorstolkning med konkreta förklaringar till vissa specifika vanligt förekommande villkor. Även specifika problemställningar kring obligatorisk ansvarsförsäkring och direktkrav avhandlas. Även frågor kring bevisbörda och beviskrav behandlas.

Del 2: Begränsningar i försäkringsbolagets ansvar

Under detta avsnitt diskuteras biförpliktelserna i FAL från ett ansvarsförsäkringsperspektiv. Vidare beskrivs förutsättningarna för att nedsätta försäkringsersättningen med anledning av brott mot försäkringsavtalet i såväl teori som praktik. Även frågor kring preskription och preklusion av rätt till försäkringsersättning behandlas.

 

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Ansvarsförsäkringsavtalet
 • Vad bör tänkas på vid upphandling och byte av försäkringslösning?
 • Hur fungerar de olika ”triggers” som gäller för ansvarsförsäkringar och vad bör tänkas på vid byte av trigger, till exempel vid byte av försäkringsgivare?
 • Vilka typer av ersättningsanspråk omfattas typiskt sett av ansvarsförsäkringen? I vilken mån kan ersättningsanspråk  "genomlysas", som  enligt sin lydelse men inte sin faktiska innebörd, omfattas av försäkringsskyddet?
 • I vilken mån kan försäkringsbolaget göra gällande undantag och andra begränsningar i omfattningen av obligatoriska försäkringar i förhållande till direktkravsställande konsumenter?
 • I vilken utsträckning kan avtalas om utländsk rätt på ett ”svenskt” försäkringsavtal?
 • Är det någon skillnad på att skadereglera ett ”anglosaxiskt försäkringsvillkor” med svensk rätt och ett svenskt försäkringsvillkor?
 • Vem har bevisbördan för vad och i vilka situationer kan den normala bevisbördan omfördelas?
 • Vilket inflytande har de straffrättsliga bestämmelserna i förhållande till förmögenhetsbrottsförsäkringen?
 • Begränsningar i försäkringsbolagets ansvar
 • När föreligger brott mot upplysningsplikten?
 • Vilken relevans kan en s.k. No Claims Declaration (NCD)  tillmätas?
 • Vem kan identifieras med försäkringstagaren vid fullgörande av upplysningsplikten och i vilken mån kan identifikation avtalas om?
 • Vilken roll har försäkringsförmedlaren vid fullgörande av upplysningsplikten?
 • Under vilka förutsättningar föreligger ett framkallande av försäkringsfallet avseende ansvarsförsäkring (som är avsedd att täcka ett vårdslöst agerande)?
 • I vilken utsträckning krävs det ett orsakssamband mellan det specifika avtalsbrottet och nedsättning av försäkringsersättningen?
 • När kan brott mot försäkringsavtalet göras gällande vid direktkrav i förhållande till obligatorisk ansvarsförsäkring?
 • Vilken effekt har de nya preskriptionsbestämmelserna i FAL på ”nya” respektive ”gamla” försäkringar?
 • Är det någon skillnad på en sen skadeanmälan och en sen begäran om försäkringsersättning, och vilka olika konsekvenser gäller därvid?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Föreläsare

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är advokat, biträdande jurist, skadereglerare, underwriter, försäkringsförmedlare eller bolagsjurist med ansvar för försäkringslösningar samt andra som i sin vardag kommer i kontakt med frågor kring ansvarsförsäkring inom s.k. financial lines.

Läs även om

Tvistemålsprocessen II