Hem

IT-avtal

Det kan stå ett företag eller en myndighet dyrt att inte ha koll på sina IT-avtal. I ett avgörande från Stockholms tingsrätt 2017 har den ena parten i ett fall blivit skyldig att betala 25 miljoner i skadestånd.

Den omfattande och relativt komplexa marknaden för IT-relaterade produkter och tjänster har givit upphov till en mängd olika avtalstyper. Kursen behandlar dessa IT-avtal, t.ex. avtal om systemleverans, utveckling, programvarulicenser, drift och molntjänster.

Syftet är att ge en översikt över olika avtalstyper och deras rättsliga särdrag. Särskilt fokus riktas mot förhållanden som ofta leder till misslyckade IT-projekt eller tvist mellan parterna. Vad bör tänkas på när avtal utformas? Hur brukar avtalen se ut?

Avtalsregleringen belyses genom exempel från standardavtalen på den svenska marknaden. 

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
 • Genomgång av olika typer av IT-avtal
 • Systemleveransavtal, utvecklingsavtal (projektavtal, resursavtal och agil utveckling), outsourcing och andra driftavtal, molntjänster, hybridavtal (dvs. kombination av traditionell drift och molntjänster) samt licensavtal,
 • Rättsfrågor som är centrala för respektive avtalstyp
 • Standardavtalen på den svenska marknaden och Kammarkollegiets villkor IT DRIFT 2016
 • Avtalsregleringens förhållande till lagstiftning och allmänna kontraktsrättsliga principer
 • Leverantörs- respektive kundperspektiv på olika avtalsfrågor
 • Hur preciseras avtalsobjektet?
 • Resultat- eller resursuppdrag?
 • Servicenivåer
 • Hur hanteras ändringar och tillägg i avtalet?
 • Utformning av leveransprov och provets rättsliga konsekvenser
 • Hur kan respektive parts ansvar preciseras och "grupparbete" undvikas?
 • Dröjsmål och felansvar m.m.
 • Sanktioner vid dröjsmål
 • Speciella frågor kring felansvar i relation till programvara och IT-tjänster
 • Ansvarsfriskrivningar i IT-avtal. Vad är indirekt skada etc.?
 • Förhållandet mellan servicenivåviten och vanliga felpåföljder
 • Tredje part, källkod, exit och PUL
 • Särskild ansvarsreglering för s.k. tredjepartsprodukter?
 • Licensfrågor och andra immaterialrättsliga frågor
 • Inlåsning, ändringsrätt och tillgång till källkod
 • Reglering av "exit" i drifts- och molnavtal
 • Avtalsregler om personuppgiftsbehandling
 • Tvist
 • Vanliga fallgropar och orsaker till tvist
 • Praktiska åtgärder vid tvist
 • Tvistelösning
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • IT-avtalen – en översikt (DW)
  • Vad är speciellt med IT-avtal?
  • Översikt över olika typer av IT-avtal och deras särdrag
  • Centrala rättsfrågor för respektive avtalstyp
  • Standardavtal på IT-området
 • 10.15
  • Tvisteperspektivet på IT-avtal (LP)
  • Vanliga orsaker till tvister
  • Hur kan parterna skydda sig i avtalet?
  • Avtalsregleringens förhållande till lagstiftning och allmänna- kontraktsrättsliga principer
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Systemleveransavtal m.m. (DW)
  • Avtal 90
  • Precisering av avtalsobjektet. Hur går det till? Konsekvenser för felansvaret
  • Leveransprov och dess rättsliga konsekvenser
  • Helhetsansvar
  • Tredjepartsprodukter
  • Underhållsåtaganden
 • 12.00
  • Utveckling. Projekt- och konsultavtal (LP)
  • Resultat- respektive resursuppdrag? Hur skiljer sig ansvaret?
  • IT Projekt / IT Tjänster
  • Hur hanteras projektarbete (samverkan mellan kund och leverantör)?
  • Hur hanteras ändringar och tillägg?
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Utveckling. Projekt- och konsultavtal (LP) forts.
 • 13.45
  • Kort om agil utveckling (DW)
  • Vad kännetecknar denna typ av utveckling?
  • Rättsliga utmaningar
  • Agila Projekt
 • 14.05
  • Drift, outsourcing och molntjänster (LP)
  • IT Drift/traditionell Outsourcing, m.fl.
  • Kammarkollegiets tillägg till IT-Drift
  • Cloud Computing/Molntjänster m.fl.
  • Ansvar för back-up
  • Servicenivåer. Servicenivåviten. Exklusiv påföljd?
  • Exit-möjligheter/reglering
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Reglering av personuppgiftsbehandling i IT-avtal (DW)
  • Personuppgiftsbiträdesval
  • Ansvarsfördelning
  • Krav på säkerhet
 • 15.30
  • Allmänna frågor om upphovsrätt och licens (DW)
  • Typisk licensreglering
  • Licensavtalet Edel
  • Upphovsrätten till specialutvecklad programvara
  • Upphovsrätten i drifts- och molntjänster. Vem behöver licens?
  • Inlåsning, ändringsrätt och tillgång till källkod
 • 16.05
  • Vad händer vid tvist (LP)
  • Tvistelösning i IT-tvister
  • Praktiska åtgärder vid tvist. Hur agera?
  • Summering
 • 16.30
  • Frågestund
 • 17.00
  • Kursen avslutas
 • ”Fulländad kurs – man märkte att föreläsarna hade 120% kunskap som de koncentrerade till 100%, smart!”
 • ”Kursen berörde flera olika perspektiv vilket var lysande. Kursmaterialet är användbart och fullt begripligt även i efterhand.”
 • "Kursen belyser vad som är viktigast när man ska teckna/skapa olika typer av it-avtal."
 • ”För mig som är ny inom IT-rätten gav kursen en bra översikt utan att bli alltför grundläggande. Att kursledarna utgick från att deltagarna hade allmänna juridiska kunskaper höjde nivån på kursen ytterligare. Suveränt!”
 • ”Det man tar med sig från dagen är dels kursens intressanta och allmänbildade innehåll, men också minnet av trevlig personal, fräscha lokaler och gott fika!”
 • "Alltid mycket klara och tydliga föreläsare, märks att de behärskar sitt ämne till fullo."
 • "Mycket bra anpassat till de frågor som praktiker kan möta."