Hem

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt

Våra kurser uppfyller de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Kurs i bankrätt, eller en kurs i finansmarknadsrätt ger deltagarna ökad förståelse och kunskap om den svenska kreditmarknaden.

Företagsobligationer är en starkt växande del av den svenska kreditmarknaden. Kursen Företagsobligationer – om marknaden, kreditrisken och dokumentationen ger en översikt av denna växande marknad. Kursen  ger även en förståelse för typiska svenska företagsobligationsvillkor och insikt i en del tillämpningsfrågor och problem som uppkommit på marknaden hittills. Kursmaterialet omfattar bland annat boken "Företagsobligationer – från AAA till konkurs" skriven av Louis Landeman och annan. Kursdeltagarna får även utdrag ur Nasdaqs regelverk för emittenter, Fondhandlareföreningens villkor, en juristuppsats angående talerätt för agent med mera, samt en finsk ”toolbox” för kovenanter.

Det ställs stora krav på betaltjänstleverantörer och utgivare av elektroniska pengar. Kursen Betaltjänstlagen och elektroniska pengar tar upp viktiga avtal och villkor gentemot användare. Kursen tar även upp tillsynsfrågor inklusive aktuella beslut av Finansinspektionen rörande betaltjänstlagen. Aktuella förändringar i regelverket, särskilt det andra betaltjänstdirektivet ingår i denna kurs om betaltjänster. Under denna kurs om elektroniska pengar går vi igenom hur betaltjänstmarknaden ser ut och vilka krav som kommer att ställas på dem som tillhandahåller betaltjänster både i form av rörelseregler och uppföranderegler. Regler som ska fastställas av Europakommissionen och EBA i form av tekniska standarder kommer att behandlas under denna betaltjänstlag kurs. Under kursen berörs även betalkontodirektivet och förordningen om förmedlingsavgifter vid kortbaserade betalningstransaktioner. Gränsdragningsfrågor mot lånebaserad crowdfunding (P2P, P2B, B2B) och kreditgivning till konsumenter tas upp under kursen Betaltjänstlagen och elektroniska pengar.


  • Kommande kurser
  • Ej schemalagda kurser
Kurser i arbetsrätt
17 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
25 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
2 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
4 kommande kurser

Kurser i europarätt
8 kommande kurser

Kurser i familjerätt
6 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
6 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
10 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
3 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
43 kommande kurser

Kurser i processrätt
21 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i straffrätt
7 kommande kurser

Kurser i tillsyn
10 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Dessutom har vi...
12 kommande kurser

Funckens gränd 1
Kurslokal

Fem små hus
Kurslokal